waarneming

Vooruit Sint-Pietersnieuwstraat 21-23

archeologisch element
ID
980029
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980029

Beschrijving

Een eerste fase wordt in de 13de tot 14de eeuw (mogelijk tot 15de eeuw) gedateerd. Het terrein behoorde toen meer dan waarschijnlijk tot een achtererf bij de mogelijk toen reeds bestaande bewoning en/of bebouwing langs de Sint-Pietersnieuwstraat. Van deze bebouwing en/of bewoning werden echter geen restanten aangetroffen.

Een tweede occupatiefase wordt tussen de 15de en de 19de eeuw gedateerd. Het sporenbeeld bij deze fase onderscheidt zich voornamelijk door de stratigrafische ligging, tussen ophogingen geassocieerd met de laatmiddeleeuwse terreiningrepen en een algemene ophoging van het terrein tijdens de 19e eeuw. Het sporenbeeld bij deze fase bestaat onder andere uit enkele beerputten, een ronde waterciterne en twee muren. Deze sporen worden geassocieerd met de bebouwing uit de nieuwe tijd op het terrein. Het lijkt er op dat deze bebouwing uit minstens twee fasen bestond: in vlak 3 werd het fundament (mogelijk een achtergevel) van een gebouw blootgelegd. Dit fundament had erg te lijden onder verzakkingen, waarschijnlijk veroorzaakt door de instabiliteit van het toen nog vrij sterk afhellende terrein. Ook de ronde waterciterne hoort mogelijk bij deze bebouwing. Later werden deze sporen afgedekt door een nieuwe ophoging, opnieuw in het kader van terreinnivellering. Een tweede bouwfase manifesteerde zich net onder de 19e-eeuwse ophoging en bestond opnieuw uit het fundament van een muur en enkele beerbakken. Wanneer men deze sporen op de kaart van het primitief kadaster plot, vallen enkele duidelijk gelijkenissen op. Deze bebouwing hoort bij de 18de-eeuwse panden die door Vooruit in 1910 gedeeltelijk werden afgebroken voor de bouw van de huidige feestzaal.

Een derde occupatiefase omvat sporen die recenter zijn dan de 19de-eeuwse ophoging en nivellering van het terrein. Het betreft onder andere een netwerk afvoergoten, enkele beerputten en enkele ronde waterciternes. De sporen in werkput WP01 worden geassocieerd met de bebouwing op het terrein die gesloopt werd net voor de uitvoer van het onderzoek. De bebouwing in werkput WP02 – in hoofdzaak enkele recente kelders en een citerne – behoren tot de infrastructuur van de feestzaal van Vooruit.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

12de - 15de eeuw

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, kuilen, muurresten, ophogingslagen, puinlagen, veldovens
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

15de -19de eeuw

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: beerputten, muurresten, nivelleringslagen, waterreservoirs
Gebeurtenis:

Recent

Datering: 20ste eeuw
Typologie: archeologische objecten, beerkuilen, infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, muurresten, puinlagen, vloeren
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooruit Sint-Pietersnieuwstraat 21-23 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980029 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.