waarneming

Essen Over d'Aa

archeologisch element
ID
980031
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980031

Beschrijving

Het verkennend booronderzoek leverde geen archeologische vondsten op.

Er kwamen tijdens het proefsleuvenonderzoek slechts zes archeologische sporen aan het licht. Het ging dan om (perceels)greppels, een kuil en een natuurlijk spoor dat initieel werd geïnterpreteerd als paalkuil. Voor het overige kwamen enkel recente sporen zoals ploegsporen en restanten van het plaggendek en voorts natuurlijke sporen voor. Het vondstenensemble bestaat uit acht vondsten en behelst rijkelijk geglazuurd rood aardewerk, pijpaardewerk en een metalen nagel. Slechts één vondst kon gekoppeld worden aan een spoor, de rest betreft losse vondsten en is dus mogelijk van elders afkomstig. Allen kunnen in de nieuwe of nieuwste tijd geplaatst worden.


Auteurs :  ABO NV
Datum  : 04-09-2020

Sporen en vondsten Nieuwe en Nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Essen Over d'Aa [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980031 (Geraadpleegd op 20-06-2021)