waarneming

Opgraving Aalst Kattestraat

archeologisch element
ID
980066
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980066

Beschrijving

Het oudste aangetroffen archeologisch niveau is een bruingrijs homogeen pakket, dat tot stand is gekomen door agrarische landbouwactiviteiten, op het ogenblik dat dit areaal zich nog buiten de eigenlijke (eerste) stadsomwaling bevond (vóór de eerste helft van de 13de eeuw). Mogelijk werd deze cultuurlaag in eerste instantie gevormd vanaf de vroege middeleeuwen, meer bepaald de Karolingische periode, wat wordt aangetoond door de vondst van sporadisch gebruiksaardewerk uit die periode. Ook elders in de binnenstad werd deze associatie van het voorkomen van Karolingisch aardewerk in de cultuurlaag waargenomen. Naast de aanwezigheid van gebruiksaardewerk uit de vroege- en late middeleeuwen werd er, weliswaar zeer sporadisch, ook ouder materiaal aangetroffen zoals een paar fragmenten van handgevormd aardewerk en een vuursteen-afslag. Deze werden zonder twijfel geraakt tijdens het in cultuur brengen van de natuurlijke bodem. In een daaropvolgende fase, wanneer het bewuste areaal binnen de tweede stadsomwalling wordt opgenomen (eerste helft 13de eeuw), lijkt het erop te wijzen dat het geheel of toch bepaalde gedeelten genivelleerd werden in functie van bouwrijp maken van de nieuw gewonnen terreinen in het licht van de verdere stadsuitbreiding. Hiervan getuigt een geel- tot oranjebruin pakket. Wellicht bleven bepaalde gedeelten mogelijks langer in gebruik als akkerland en raakten pas in een latere fase betrokken bij het proces van stadsuitbreiding. De aanwezigheid van een extractiekuil doorheen de cultuurlaag wijst duidelijk in de richting van het ontginnen van grondstof in de vorm van zand/leem voor de productie van leemmengsels ten behoeve van de bouw en afwerking van vakwerkbouw, maar ook eventueel voor de bouw van veldovens. De aanwezigheid van de afvalkuilen met aanwezigheid van verbrande leem en houtskool kunnen hoogstwaarschijnlijk in verband gebracht worden met aanwezigheid van o.a. vuur gerelateerde ambachtelijke activiteiten binnen het areaal op het ogenblik dat er nog sprake was van open ruimte.

In de laatmiddeleeuwse akkerlaag werden wel een tweetal fragmenten handgevormd aardewerk en een duidelijke silex-afslag aangetroffen. Het aardewerk kan op basis van de technische kenmerken in de IJzertijd of de vroeg-Romeinse periode gesitueerd worden.


Bron     : Pype P., Coenaerts J., Van denhaute T. 2019: Van pré-stedelijk akkerland tot stadsdeel. Een archeologische opgraving langs de Kattestraat te Aalst (Oost-Vlaanderen). Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 938. Gent: ABO.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 07-09-2020

Romeins aardewerk

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:
 • Opgraving Aalst Kattestraat
  • Bron: PYPE P., COENAERTS J., VAN DENHAUTE T. 2019: Van pré-stedelijk akkerland tot stadsdeel. Een archeologische opgraving langs de Kattestraat te Aalst (Oost-Vlaanderen). Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 938. Gent: ABO.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/647

Voor 1ste helft 13de Eeuw

Datering: Karolingische periode, volle middeleeuwen, vroege middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, cultuurlagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:
 • Opgraving Aalst Kattestraat
  • Bron: PYPE P., COENAERTS J., VAN DENHAUTE T. 2019: Van pré-stedelijk akkerland tot stadsdeel. Een archeologische opgraving langs de Kattestraat te Aalst (Oost-Vlaanderen). Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 938. Gent: ABO.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/647

Na 1ste helft 13de eeuw

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: afvalkuilen, akkerlagen, extractiekuilen, nivelleringslagen
Gebeurtenis:
 • Opgraving Aalst Kattestraat
  • Bron: PYPE P., COENAERTS J., VAN DENHAUTE T. 2019: Van pré-stedelijk akkerland tot stadsdeel. Een archeologische opgraving langs de Kattestraat te Aalst (Oost-Vlaanderen). Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 938. Gent: ABO.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/647

Recente kelderruimtes

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kelders
Gebeurtenis:
 • Opgraving Aalst Kattestraat
  • Bron: PYPE P., COENAERTS J., VAN DENHAUTE T. 2019: Van pré-stedelijk akkerland tot stadsdeel. Een archeologische opgraving langs de Kattestraat te Aalst (Oost-Vlaanderen). Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 938. Gent: ABO.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/647

Relaties

 • Is deel van
  Historische stadskern van Aalst


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Aalst Kattestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980066 (Geraadpleegd op 24-06-2021)