waarneming

Vooronderzoek Deinze Merendree Veldestraat

archeologisch element
ID
980097
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980097

Beschrijving

Op basis van de proefsleuven kon een verstoorde zone van het terrein aangewezen worden. Deze zone situeert zich rondom de bestaande woning, in de omgeving waar voorheen een bijgebouw aanwezig was. Ook op andere delen van het gebied was de bodem gedeeltelijk verstoord.

In totaal werden er 23 archeologische grondsporen aangetroffen in de proefsleuven. Het merendeel daarvan clusters zich in de kijkvensters die aangelegd werden flankerend aan proefsleuf 3.

Er werd een systeem van greppels aangetroffen, die mogelijks verband houden met een oude landindeling. Het greppelsysteem kon op basis van aardewerk gedateerd worden tot de late middeleeuwen. In het zuiden van de twee desbetreffende sleuven werden kijkvensters aangelegd. Hierin werden sterk gefundeerde paalsporen aangetroffen die in een structureel verband lagen. De structuur kan geïnterpreteerd worden als een palenrij die vermoedelijk deel uitmaakt van een gebouwplattegrond. Van de potentiële gebouwplattegrond werd slechts één beuk aangetroffen. De volledige omvang en het specifiek type van de plattegrond is vooralsnog dus niet duidelijk. Op basis van de beperkte onderlinge afstand tussen de palen en de specifieke ligging in het landschap (onderaan een helling) wordt vermoed dat het niet om een woongebouw gaat, maar mogelijks eerder om gebouw dat opgetrokken werd in functie van specifieke artisanale of landbouwactiviteiten. Vondstcontexten met echt nederzettingsafval werden niet aangetroffen. In de paalsporen werd geen vondstmateriaal aangetroffen.

Flankerend aan de gebouwstructuur werd een gracht en een laag aangetroffen, beide vanuit stratigrafisch perspectief gesitueerd onder het laatmiddeleeuwse greppelsysteem. De laag tekent zich in het zuiden van proefsleuven 2, 3 en 4 af. In proefsleuven 2 en 3 werd in de vulling ervan telkens volmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. Het vondstmateriaal bevestigd dus de stratigrafische ligging. De aangetroffen laag kon vooralsnog niet definitief geïnterpreteerd worden. Op basis van de ligging en het digitaal terreinmodel wordt vermoed dat het om colluviaal materiaal gaat. In de overige zones van het projectgebied is de densiteit aan archeologische sporen laag. Enkel aan de voorgevel van het bestaande woonhuis werd nog een laatmiddeleeuwse perceelsgracht aangetroffen.


Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Grachten en greppels late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden verschillende greppels aangetroffen in het archeologisch vlak. De greppels vertonen een onderling structureel verband. Er is een soort van landopdeling zichtbaar waartoe de verschillende aangetroffen segmenten behoren. In greppel S4, binnen het kijkvenster aan proefsleuf 3, werd vondstmateriaal in de greppel vastgesteld. Het betreft een fragment bouwmateriaal en een wandscherf grijs gedraaid aardewerk, dat op basis van het baksel te dateren valt in de late middeleeuwen, tussen 1200 en 1550. De aard van het greppelsysteem kan geïnterpreteerd worden als landindeling.

Paalkuilen en kuilen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De configuratie van de paalkuilen wijst op de aanwezigheid van een gebouwplattegrond. Door de afwezigheid van vondsten kan momenteel geen datering gegeven worden aan de sporen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Deinze Merendree Veldestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980097 (Geraadpleegd op )