waarneming

Opgraving Gent Oostakker Wittewalle

archeologisch element
ID
980099
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980099

Beschrijving

In de opgravingszone werden sporen aangetroffen die op basis van het teruggevonden vondstmateriaal kunnen gedateerd worden in de late en post middeleeuwen. Enkele kuilen/paalsporen, een afvalrijke waterkuil, een afvalkuil en een ondiepe poel kunnen in de late middeleeuwen gedateerd worden. Enkele van de kuilen/paalsporen vormen een mogelijke structuur die eerder een functie als bijgebouw gekend heeft. Hoewel deze sporen wel duiden op een vorm van bewoning in de onmiddellijke omgeving waren er geen effectieve bewoningsporen (bv. een hoofdgebouw) aanwezig op het terrein. De kern van bewoning bevindt zich vermoedelijk ten westen of ten noorden van het plangebied.

Op basis van pollen- en macroresten onderzoek kan gesteld worden dat het landschap in de wijdere omgeving van de site kent een zeer open karakter had. Er waren vermoedelijk slechts enkele bomen, zoals wat hazelaar-, eiken en kersstruweel aanwezig. Tussen deze bosschages situeerden zich vooral veel akkers, maar ook enkele heidevelden en graslanden. Naast de waterkuil was vermoedelijk lijsterbes en wilg gesitueerd, al valt niet uit te sluiten dat het slechts een enkele struik en/of boom betreft. De grasrijke vegetatie in de omgeving van de waterkuil werd mogelijk begraasd en bevatte diverse onkruiden en tredplanten. Het is dan ook mogelijk dat de waterkuil of de nabijgelegen poel gebruikt werd als drenkkuil voor het vee. Op de vochtige oevers van de waterkuil waren enkele oeverplanten aanwezig. Er werden slechts weinig typische waterplanten aangetroffen. Mogelijk was de waterkuil vrij open en toegankelijk. In de stalen werd een grote verscheidenheid aan graansoorten vastgesteld. Zowel resten van broodtarwe, als resten van gerst en rogge werden teruggevonden. Het hoge pollenpercentage van graan in de waterkuil geeft aan dat graan – waarschijnlijk gerst – verwerkt werd op het terrein. De aanwezigheid van enkele maalsteenfragmenten in het vondstenensemble wijzen eveneens op het verwerken van graan op de site. Gezien rogge minder hoge eisen stelt aan zijn omgeving, is het mogelijk dat dit gewas werd verbouwd op de wat schralere gronden in de omgeving. Mogelijk werd ook hennep verbouwd voor de productie van olie en vezels (touw, textiel).


Bron     : Acke B., Bracke M., Fonteyn P. & Wyns G. 2019: Oostakker Wittewalle. Eindverslag. Verslag van resultaten. Moerbeke-waas: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Late middeleeuwen - post middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: afvalkuilen, archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen, paalkuilen, waterkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Gent Oostakker Wittewalle [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980099 (Geraadpleegd op )