waarneming

Wezembeek-Oppem Centrumontwikkeling Fase 1

archeologisch element
ID
980110
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980110

Beschrijving

De verwachting op de aanwezigheid van steentijdvindplaatsen lag middelhoog. Tijdens het landschappelijk booronderzoek werd een gaaf bodemprofiel vastgesteld over het hele onderzoeksterrein. Dit werd nogmaals bevestigd tijdens het verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek. Ook verschillende steentijdartefacten wijzen op het potentieel van de vindplaats. Toch bleek verder onderzoek naar de steentijdvindplaatsen niet noodzakelijk, aangezien de lage aantallen niet zouden leiden tot relevante kenniswinst.

Proefsleuvenonderzoek werd wel uitgevoerd. Daarbij werden 7 sporen herkend. Er werden geen vondsten gedaan. Er werd geen site aangetroffen binnen het plangebied. De enige sporen die werden aangetroffen zijn (sub)recent of natuurlijk. 

 


Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  : 08-09-2020

Lithische artefacten

Datering: metaaltijden, middenneolithicum, steentijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek zijn één chip en één mogelijk chipfragment ingezameld als mogelijke indicator voor de aanwezigheid van vuursteenvindplaats(en) in het projectgebied. De volledige chip wordt ruim in de prehistorie gedateerd, maar door het gebrek aan typische (gidsartefacten (microliettypes, gepolijste artefacten, …) is geen exactere datering mogelijk.
Tijdens het waarderend archeologisch booronderzoek zijn vier vuursteenfragmenten zijn aangetroffen: één chip en potlid en telkens één afslag. Het betreft een proximaal-mediaal afslagfragment in een fijnkorrelige bruine vuursteen (> 7x10x2mm), een distaal chipfragment in een fijnkorrelige geelbruine vuursteen (> 4x4x1mm) en een matig verbrande potlid in onbepaalde vuursteen (4x3x1mm). Alle artefacten zijn goed bewaard, en twee artefacten vertonen geen tekenen van verbranding. Tijdens het opboren is een losse vondst gedaan met een onbekende diepte. Het betreft een onverbrand distaal afslagfragment met boordbeschadiging/gebruikssporen in een zeer fijnkorrelige beigebruine vuursteen (> 29x25x4mm). Kenmerkende gidsartefacten zijn niet aangetroffen, een specifiekere datering dan ‘steentijd’ is daarom niet mogelijk.
De verspreiding van de vuursteenfragmenten is diffuus en over het hele terrein aanwezig.
Tijdens het testvakkenonderzoek zijn alles samen drie lithische artefacten ingezameld. Het eerste artefact is een zwaar verbrand, meermaals gebroken afslagfragment (8x7x2mm). Door de hoge verbrandingsgraad is het niet meer mogelijk de oorspronkelijke vuursteenkenmerken te onderscheiden. Op het dorsaal vlak lijken sporen van polijsting aanwezig te
zijn, wat wijst op een datering in de tweede helft van het neolithicum en de metaaltijden. Artefact 2 is een zwaar verbrand mediaal chipfragment (5x4x1mm). Ook hier is het door de hoge verbrandingsgraad niet meer mogelijk de oorspronkelijke vuursteenkenmerken te onderscheiden. Als laatste is er artefact 3 (VN 41720230101) waarvan de antropogene oorsprong onder voorbehoud staat. Het betreft een onverbrand proximaal chipfragment (3x3x1mm) in een fijnkorrelige geelbeige vuursteen.

Gedraaid aardewerk

Datering: 16de eeuw
Typologie: losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het aardewerk werd gedateerd in de 16de tot 18de eeuw.
- fragment 1: Aanzet tot een oor, rood aardewerk, binnenzijde geglazuurd, vermoedelijk afkomstig van een papkommetje, 16de - 18de eeuw
- fragment 2: Wandfragment witbakkend aardewerk, binnenzijde loodglazuur, buitenzijde koperhoudend loodglazuur, 16de - 18de eeuw


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wezembeek-Oppem Centrumontwikkeling Fase 1 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980110 (Geraadpleegd op 20-06-2021)