waarneming

Vooronderzoek Eeklo Mekensweg

archeologisch element
ID
980131
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980131

Beschrijving

Om te onderzoeken of er steentijdsites aanwezig waren ter hoogte van de vijf positief geteste boringen werden proefputten gegraven. In de residuen werden slechts op één locatie  steentijdartefacten aangetroffen. De twee artefacten geven tezamen met de vondst in een verkennende boring aan dat er mogelijk een (door het ploegen beschadigde) site met een lage densiteit aan materiaal aanwezig is.

Om op zoek te gaan naar jongere sporensites, werd er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De aangelegde sleuven brachten slechts een heel beperkt sporenbestand aan het licht. Het betrof uitsluitend grondsporen, waarin geen archeologisch vondstmateriaal aangetroffen werd. Op basis van de eigenschappen van de vulling, de ligging en oriëntatie en de doorsneden van het spoor kon aangenomen worden dat deze vermoedelijk ten vroegste dateren vanaf de laatmiddeleeuwse periode. Naar alle waarschijnlijkheid houden de sporen verband met de toenemende landbouwexploitatie en –inrichting van het gebied, die zich vanaf deze periode ingezet heeft.


Bron     : Vermeulen B., Pincé P., Philipsen F. & Ryssaert C. 2019: Windturbine 7: Eeklo-Noord extensie Eeklo. Archeologisch Vooronderzoek in het kader van wetenschappelijke vraagstelling. Archeologierapport & Eindverslag, RAAP België - Rapport 345. Eke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: agrarische landschappen, archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Lithische artefacten

Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Eeklo Mekensweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980131 (Geraadpleegd op )