waarneming

Vooronderzoek Gent Sint-Denijs-Westrem Poortakkerstraat Wegenis

archeologisch element
ID
980162
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980162

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek kon worden vastgesteld dat de aanwezige bodem grotendeels overeenkomt met de gekarteerde bodemtypes op de bodemkaart en met de resultaten bekomen uit het landschappelijke bodemonderzoek. De lokale variatie uit zich in een nattere bodem in het noordelijke gedeelte van het projectgebied tegenover een drogere zandige bodem op de rest van het terrein.

Er zijn duidelijke antropogene verstoringen merkbaar, zoals in het noordelijke en oostelijke deel van het terrein, waar de locatie in het verleden werd ge(diep)ploegd. Bij de bodemprofielen was duidelijk zichtbaar dat de B-horizont integraal was opgenomen in de huidige ploeglaag, waardoor de bewaringstoestand mogelijks verminderde. De aanwezige bodem binnen het projectgebied kent een eerder matige tot vrij goede bewaring.

Binnen het projectgebied zijn in totaal negenenzeventig sporen aangetroffen, waarvan het gros van de sporen een recente datering kent en waarbij vier kuilen – op basis van vergelijking met nabijgelegen sites – wellicht in de metaaltijden kunnen gedateerd worden. De sporen zijn over het gehele projectgebied matig tot vrij goed bewaard. Voorlopig kunnen er – op basis van de gegevens uit het proefsleuvenonderzoek – nog geen structuren of vondstconcentraties afgebakend of herkend worden. In het westelijke stuk lijkt er een kleine concentratie van een aantal ronde tot ovalen kuilen te zijn. Binnen het projectgebied is er sprake van een eerder matige tot zelfs lage densiteit aan archeologische sporen.


Bron     : Genbrugge S., Hoorne J. & Heynssens N. 2020: Nota Sint-Denijs-Westrem – Poortakkerstraat - Wegenis: Verslag van Resultaten, De Logi & Hoorne 2020E209. Adegem: De Logi & Hoorne bvba.
Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  :

Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, kuilen, nederzettingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Gent Sint-Denijs-Westrem Poortakkerstraat Wegenis [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980162 (Geraadpleegd op )