waarneming

Vooronderzoek Lichtervelde Kortemarkstraat

archeologisch element
ID
980236
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980236

Beschrijving

In zone 1 werden enkele recente drainagekanalen gevonden, evenals aanduidingen van recente menselijke activiteiten (kuilen, ploegsporen). Er is geen sprake meer van een intacte bodemopbouw. Als gevolg van landbouwactiviteiten in beide zones is de originele bodemopbouw aangetast. Slechts heel sporadisch bleven er onder de ploeglaag schaarse resten bewaard met een verbrokkelde humus en/of ijzer B-horizont. Elders wordt de opbouw gekenmerkt door een A-C-bodemprofiel.

In zone 2 werden drie kuilen aangetroffen die als paalkuilen kunnen geïnterpreteerd worden. Archeologische vondsten werden er niet aangetroffen waardoor een datering van de kuilen onduidelijk is. Doch op basis van de vorm, afmetingen en onderlinge samenhang kunnen deze kuilen mogelijk in verband gebracht worden met een drieschepige (volmiddeleeuwse?) gebouwplattegrond.


Bron     : Pype P., Jansen I., Van denhaute T., De hooghe G. en Coenaerts J. 2020: Proefsleuvenonderzoek langs de Brugsebaan te Lichtervelde: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1171. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Recente Sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, kuilen, ploegsporen
Gebeurtenis:

Volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: agrarische nederzettingen, gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Lichtervelde Kortemarkstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980236 (Geraadpleegd op )