waarneming

Vooronderzoek Duffel Gymhal

archeologisch element
ID
980258
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980258

Beschrijving

Er werden 30 sporen geregistreerd. De verschillende sporen kunnen worden opgedeeld in greppels, grachten, paalsporen, kuilen en een depressie. In het westen van het plangebied bevinden zich enkele grachten/greppels. In het noordoosten zijn meerdere (paal)kuilen geregistreerd.

Een cluster sporen maakt waarschijnlijk deel uit van een hoofdgebouw. Enkele paalsporen liggen op een rechte lijn met een noordwest-zuidoost oriëntatie. Van het gebouw werd één  paalspoor gecoupeerd. Dit toonde een zogenaamde revolvertasuitgraving waarbij de helft van het spoor ondiep is uitgegraven en het overige deel dieper. Dit werd gedaan om de paal tijdens de constructie makkelijker in de paalkuil te kunnen plaatsen. Het paalspoor heeft een erg gevlekte vulling met organisch zand en versmeten moederbodem.

In kijkvenster 1 werd een reeks sporen gevonden die zich minder makkelijk laten interpreteren. Sporen S3, S4 en S6 zijn mogelijk kuilen. In spoor S4 werden twee metaalslakken ingezameld. Context S7 is een ondiepe kuil of paalkuil. De grootste context in dit kijkvenster is S5. Hiervan is heet onduidelijk of het een kuil is of een windval en dus een natuurlijk spoor.

In het westen van het plangebied werd minstens één gracht gevonden (S1, S9, S14). Deze heeft een noordwest-zuidoost oriëntatie en is gevonden in de drie proefsleuven. De breedte ervan bedraagt ruim 4m. De vulling bestaat uit een licht humeus blauwgrijs pakket. In proefsleuf 3 oversneed deze gracht een oudere gracht of depressie (S13). Deze heeft een gevlekte bruingrijze vulling die gelijkaardig is aan de vulling van de paalsporen uit kijkvenster 2. Ook werden een tweetal greppels geregistreerd (S8, S16). Deze konden echter steeds maar ter hoogte van één proefsleuf worden geregistreerd. In sleuf 3 werd greppel S16 gevonden. Deze heeft een vrij scherp afgelijnde grijze vulling en een noord-zuid verloop. De breedte bedraagt ca. 1m. Ook greppel S8 heeft een vergelijkbare vulling.

In het centrum van het plangebied (centraal in sleuf 2) werd een depressie herkend. Deze werd onderzocht door middel van een bodemprofiel (PR 2).
Op het profiel is de depressie zichtbaar als een donkere, humeuse band. Deze is ongeveer 20cm dik en bevindt zich bovenop de C-horizont. Dit is een aanwijzing dat de depressie bewust is uitgegraven en nadien afgedekt raakte. Op het archeologische vlak tekent het pakket zich af als een gevlekt bruin/zwart pakket. Waarschijnlijk is dit een gevolg van intensieve passage en mogelijk vertrappeling van de bodem door vee. Het zou kunnen gaan om een verdwenen drenkpoel of om een zone nabij het stalgedeelte van het gebouw waar het vee zich vaak ophield of passeerde.

Het archeologisch materiaal is afkomstig uit vijf sporen en bestaat uitsluitend uit aardewerk, metaal en bouwmateriaal.


Bron     : Mestdagh B. en Bartholomieux B. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Duffel Gymhal: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A101. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Volle tot Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, erven, gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), kuilen, paalsporen, waterkuilen
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Duffel Gymhal [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980258 (Geraadpleegd op )