waarneming

Bouwveld 3

archeologisch element
ID
980269
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980269

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek werden zesenveertig sporen aangetroffen, waarvan één natuurlijk spoor, acht recente sporen, vier greppelfragmenten die herkend werden op historische kaarten en 33 oudere sporen die vermoedelijk in de metaaltijden (of iets jonger) te plaatsen zijn. Zes kuilen vertonen grote overeenkomsten met de gekende, ronde kuilen uit de late bronstijd die in de hele noordwestelijke zone van The Loop voorkomen en de enige restanten lijken van een uitgestrekte (en vermoedelijk meerfasige) nederzetting. De overige paalsporen liggen verspreid over het gehele projectgebied en kunnen mogelijk tot een aantal constructies behoren. 

Tijdens de hieropvolgende opgraving langs de Poortakkerstraat zijn vooral sporen uit de metaaltijden aangetroffen. Het gaat over 31 kuilen en 20 structuren. Door het erg schaars zijn van dateerbare vondsten en het slechts voor 18 van de structuren of sporen voor handen zijn van 14C-dateringen, is het niet eenvoudig om een betrouwbare chronologische fasering op te stellen. Bovendien dient voorzichtig te worden omgesprongen met de 14C-dateringen, zeker in het geval van de structuren.  

De oudste gedateerde structuur lijkt een grote voorraadkuil te zijn die ruwweg tussen 1740 en 1540BC te plaatsen is. Deze periode is gekend op The Loop en het lijkt er op dat in dezelfde ruime zone op aangrenzende opgravingen al vergelijkbare sporen zijn aangetroffen. Vervolgens zijn er vijf kuilen die allemaal tussen 1500/1400 en 1200/1100BC lijken te vallen. Enkele andere structuren, waarvan twee van de drie negenpalige structuren, situeren zich mogelijk eveneens in deze overgangsfase midden naar late bronstijd. Uit de late bronstijd stammen enkele kuilen en mogelijk de andere negenpalige structuu. De andere kuilen lijken ook tot deze bronstijdoccupatie te behoren, en hangen samen met wat al op andere plaatsen gevonden is op The Loop. Het is duidelijk dat er heel wat van deze kuilen aanwezig zijn. Met inbegrip van bovenstaande opgegraven exemplaren zal dit ongeveer 100 kuilen bedragen voor heel The Loop. De exacte interpretatie is moeilijk, maar wellicht is dit de neerslag van een uitgestrekte nederzetting of activiteitszone. 

In de vroege ijzertijd zijn er geen kuilen meer aanwezig. Toch blijft het terrein in gebruik als nederzettingsareaal, zij het in schijnbaar mindere densiteit. Een standgreppelgebouw en twee spiekers dateren namelijk in de vroege ijzertijd.  

Ook recentere sporen ontbreken niet. Het gaat daarbij over perceelafbakeningen (en ploegsporen) die te koppelen zijn aan oude percelering gekend van op historische kaarten. 

Er werden ook sporen vastgesteld uit de wereldoorlogen toen het volledige gebied gebruikt werd als militair vliegveld. Van die periode getuigen de anti-luchtlandingsinstallaties uit de tweede wereldoorlog, alsook een lichte geschutspositie en schuttersput. 


Auteurs: Meylemans, Erwin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Kuilen (bronstijd)

Datering: late bronstijd, middenbronstijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Nederzetting ijzertijd

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden, greppels, paalsporen, spijkers
Gebeurtenis:

Sporen nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: perceelsgrenzen
Gebeurtenis:

WO structuren

Datering: WO II
Typologie: vliegvelden
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bouwveld 3 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980269 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.