waarneming

Mechelen Kerkenbos

archeologisch element
ID
980287
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980287

Beschrijving

Het noordwestelijke gedeelte van het opgravingsvlak werd grotendeels gedomineerd door de aanwezigheid van een groot cirkelvormig momument, bestaande uit een dubbele palenkrans. Deze structuur, waarvan naar schatting ongeveer 2/3 zich in het opgravingsvlak bevond, en ca. 1/3 is opgeruimd door de aanwezige bebouwing ten noorden, had een binnendiameter van ca. 16m. De paalkuilen hadden vrij geringe diameters van gemiddeld ca 30cm, en waren dicht op elkaar geplaatst, op slechts ca 20cm afstand van elkaar. De bewaarde dieptes van de paalkuiltjes varieerde van slechts enkele tot ca. 25cm. Opvallend is dat de het centrale gedeelte binnen dit monument gekenmerkt werd door de aanwezigheid van duidelijk meer oxidatievlekken en ijzeraanrijking van de bodem. Dit verschil in bodemvorming met de rest van het opgravingsvlak is mogelijk te wijten aan de vroegere aanwezigheid van een heuvelstructuur. De structuur is wellicht afkomstig van een grafmonument uit de bronstijd.

Er werden in totaal 9 restanten van kringgreppels in het opgravingsvlak opgetekend. Een aantal hiervan was reeds herkend in het proefsleuvenonderzoek. De kringgreppels toonden zich in het vlak als grijze vrij scherp afgelijnde structuren. De diameter van cirkels varieerde van ongeveer drie meter tot ca zeven meter. Een aantal van de greppels was verstoord door de latere (Romeinse?) grachten. De kringgreppels hadden een vrij dense spreiding, en oversneden elkaar nergens. Eén van de kringgreppels oversneed wel de dubbele palenrij van het grote cirkelvormige monument. De meeste kringgreppels bezitten een opening in het oosten. In coupe toonden de kringgreppels zich vrij ondiep bewaard, met een lichtgrijze tot soms donkergrijze vulling en een vlakke bodem.

Slechts één van deze greppels bezat nog een deel van een crematiegraf in het centrum. Eén kringgreppel toonde nog wel een ondiep cirkelvormig spoortje bijna in het centrum, mogelijk is dit eveneens het onderste restant van een grafcontext. Ook binnen de contour van een andere greppel bevond zich een spoor dat werd bemonsterd en enkele restanten verbrand bot opleverde. De restanten van een grafcontext waren ook aanwezig aan de rand van een andere kringgreppel. De bulkmonsters van de kringgreppels leverde ook op andere plaatsen nog enkele crematieresten op.

De overige aangetroffen graven waren niet geassocieerd met (bewaarde) kringgreppels. Enkele ‘gespreide’ crematieresten werden via bulkmonsternames gerecupereerd. Er werden zes (gedeeltelijk) bewaarde grafcontexten aangetroffen, met een aantal urnen, geassocieerd met houtskool en verbrand bot.

Verspreid in het vlak kwamen nog enkele kuilen voor, vermoedelijk te dateren in de metaaltijden. In deze sporen konden echter geen structuren (plattegronden) herkend worden.

Een klein aantal sporen kon gelieerd worden aan de Romeinse periode, aan de hand van het voorkomen van een aantal artefacten (fragmenten van dakpannen en fragmenten van een dolium) in de vulling. Het gaat voornamelijk om twee noord- zuid lopende grachten(?), en een kuiltje met doliumfragmenten aan de rand van één van deze grachten.

Tenslotte waren er ook enkele recente verstoringen aanwezig.


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Cirkelvormig monument

Datering: middenbronstijd
Typologie: grafheuvels
Thema: Prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
Gebeurtenis:

Grafveld ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: crematiegraven, grafheuvels, kringgreppels
Materiaal: aardewerk
Thema: Prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Thema: Prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
Gebeurtenis:

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Thema: Prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
Gebeurtenis:

Sporen metaaltijden (?)

Typologie: kuilen, paalkuilen
Thema: Prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mechelen Kerkenbos [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980287 (Geraadpleegd op )