waarneming

Kleine-Spouwen Schildstraat

archeologisch element
ID
980347
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980347

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6693
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek drie archeologische sporen en twee archeologische vondsten aangetroffen in het onderzoeksgebied. De sporen waren antropogeen van aard. In eerste instantie werd gedacht aan greppels. De sporen S1 en S2 waren parallel aan elkaar gelegen in het westelijke hoger gelegen deel van het onderzoeksgebied, nabij de Schildstraat. Spoor S3 was lager gelegen meer centraal in het terrein. Alle sporen waren door het colluvium heen gegraven, wat hen een postmiddeleeuwse datering geeft. Het lijkt ook dat beide sporen met dezelfde oriëntatie mogelijks perceelgreppels kunnen zijn, die staan weergegeven op de Atlas der Buurtwegen. Opvallend is dan wel dat de aangrenzende greppels niet zijn aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Deze kunnen verploegd zijn. Anderzijds zouden bovengenoemde sporen ook ‘aspergebedden’ kunnen zijn. De vondsten betroffen een silex; een eindschrabber met geretoucheerde boord met cortex. Het gaat hier om een verploegde vondst die werd aangetroffen in de bouwvoor. De tweede vondst betrof een fragment steengoed met een paarse engobe en zoutglazuur. Deze werd aangetroffen in S2. De waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats is laag te noemen. In deze maakt het geen verschil of het om perceelgreppel of aspergebed gaat. De sporen zijn alleen te relateren aan de inrichting van het landschap en het landgebruik in de postmiddeleeuwse periode. Aangezien deze informatie gekend is uit historische bronnen of cartografische bronnen is het potentieel op kennisvermeerdering laag. Daarnaast zijn er geen sporen gevonden uit vroegere perioden die een groter potentieel hebben op kennisvermeerdering. Daarom wordt er ook geen vervolgonderzoek geadviseerd voor het huidige onderzoeksgebied.


Bron: AUGUSTIN S., T. LEES & E. WESEMAEL 2020: nota Kleine Spouwen Schildstraat, Tongeren.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Lithisch artefact

Typologie: werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Postmiddeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, vaatwerk
Context: perceelsgreppels
Materiaal: steengoed
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kleine-Spouwen Schildstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980347 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.