waarneming

Horstebaan 3

archeologisch element
ID
980384
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980384

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6628
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande uitbreiding van een bestaand kantoorgebouw werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het betrokken perceel. Dit onderzoek maakte duidelijk dat in de te projectzone enkel archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwe tot de nieuwste tijd. Ze zijn te interpreteren als resten van landindeling, recente verstoringen en muurresten die na 1841 te dateren zijn aan de hand van historische kaarten. Vermits de bodem in het verleden danig geroerd blijkt, zijn geen bijkomende archeologische sporen te verwachten. 

Twee bodemprofielen gaven een gelijkaardige bodemopbouw weer: een donkerbruine ploeglaag (Ap-horizont), waaronder 2 ophogingspakketten van respectievelijk 50 tot 100cm en 20 cm dik waarin tal van recent afvalmateriaal, en daaronder een verstoorde A/C horizont.  In totaal werden er zes sporen aangetroffen, waaronder een paalspoor, een greppel van ca 1m breed en vier verstoringen. Deze sporen zijn op basis van hun scherpe aflijning in de nieuwste tijd gedateerd. Daarnaast werden er ook nog drie getrapte muren vastgesteld. De muurfragmenten stonden haaks op elkaar en waren opgebouwd uit baksteen in een staand verband met trasmortel, rustend op een fundering uit baksteenpuin. Op basis van historisch kaartmateriaal zijn deze muren te dateren na 1841. Bij een van de muren, een restant van een stortkoker, werden een flessenhals, 2 pijpenkoppen en 1 -steel teruggevonden. Deze vondsten dateren uit de nieuwste tijd. 


Bron: CLAESSENS L. 2020: Nota Schoten - Horstebaan 3, Rapporten All-Archeo bvba 987, Bornem.
Auteurs: Claessens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppel

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Paalspoor

Datering: nieuwste tijd
Typologie: paalsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Vondsten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: recreatieve objecten, vaatwerk
Context: archeologische objecten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Horstebaan 3 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980384 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.