waarneming

Donkerstraat

archeologisch element
ID
980387
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980387

Beschrijving

De werfbegeleiding werd uitgevoerd naar aanleiding van het aanleggen van een nieuw rioleringsstelsel en wegenis in Horpmaal, een deelgemeente van Heers (prov. Limburg). De initiatiefnemer plande de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel over een lengte van 1623 m, met name over de Cartuyvelstraat, de Donkerstraat, de Hopstraat en de Kleine Veldweg. De zone opgevolgd via een werfbegeleiding concentreerde zich specifiek op de zone rond de Sint-Lambertuskerk. 

De natuurlijke bodem bestond zoals verwacht uit leem. Op sommige plaatsen kon de overgang opgemerkt worden van de ontkalkte (rode) naar de kalkrijke (gele) leem. Opvallend was de afwezigheid van enige B-horizont of andere bodemhorizonten die verwacht kunnen worden onder de A-horizont. We kunnen dus veronderstellen dat de natuurlijke bodem over de volledige lengte van het opgevolgde rioleringstraject afgegraven werd of geërodeerd is. Verder was het gehele onderzoeksterrein sterk aangetast door recente verstoringen die te relateren waren aan wegenwerken en de aanleg van nutsleidingen. Er werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. Ook in de hoger liggende verstoringslaag werden geen vondsten aangetroffen die konden wijzen op de aanwezigheid van een (verdwenen) site.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Donkerstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980387 (Geraadpleegd op )