waarneming

Koepoortstraat 25

archeologisch element
ID
980396
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980396

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. In een eerste fase werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er in het noordelijke deel van het terrein een zandige opduiking aanwezig was maar dat er nergens een begraven bodem waar te nemen was zodat de kans op een goede bewaring van een steentijdsite onbestaande is. Een verkennende booronderzoek was dan ook overbodig. In een tweede fase werd over gegaan tot een proefsleuvenonderzoek. Dit bracht aan het licht dat de zandige opduiking in het noorden van het terrein in de late bronstijd/ vroege ijzertijd uitgekozen werd om een grafveld in te richten. Hiervan getuigen de randstructuren van de grafheuvels in de vorm van kringgreppels. In dezelfde zone werden meer dan 70 kuilen en paalkuilen aangetroffen. De vele paalkuilen behoren mogelijk tot structuren die verband houden met het grafveld of tot een nederzetting uit een latere periode. Na het verlaten van de site werd de grond een eerste maal in cultuur gebracht, vermoedelijk in de late
ijzertijd of in de Romeinse periode. Hiervan getuigen meerdere ploegsporen. Pas in de late middeleeuwen/nieuwe tijd werd de plaats opnieuw uitgekozen, ditmaal voor bewoning. Op de Ferrariskaart (1771-1778) is te zien dat er twee gebouwen stonden aan de huidige Koepoortstraat. Ten zuiden van deze gebouwen was het terrein toen in gebruik als moestuin. Nieuw is dat, verspreid over het terrein, regelmatig sporen werden aangetroffen met grijs aardewerk, wat erop wijst dat de 18de-eeuwse bebouwing haar oorsprong vond in de late middeleeuwen, mogelijk zelfs de 14de eeuw. Verschillende paalkuilen lijken er op te wijzen dat er ook nog andere gebouwen stonden in de nieuwe tijd. De activiteiten lijken zich te concentreren langs de Koepoortstraat, maar op het achterplan bevonden zich ook grachten en een geïsoleerde waterkuil. Niet op het hele terrein is de bewaring van de sporen uit de nieuwe tijd goed. In de zuidoosthoek werd in de 19de eeuw een nieuw erf gebouwd met een brede walgracht en aanvankelijk twee gebouwen. In de loop van de 20ste eeuw werd de gracht gedempt, werd het gebouwenbestand verder uitgebreid en uiteindelijk in 2017/2018 gesloopt. Bij het archeologisch vooronderzoek werd de walgracht gecoupeerd en gedocumenteerd. De recente datum van de gracht werd daarbij bevestigd. 


Bron     : DE BEENHOUWER J., ARCKENS M & GEELEN N. 2020: Nota Meerhout Koepoortstraat 25. Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek, Fodio Folio 56, Wijnegem
Auteurs :  De Beenhouwer, Jan
Datum  :

Nederzettingssporen

Datering: late middeleeuwen, metaaltijden, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen, ploegsporen, puinlagen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Urnenveld

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: kringgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Thema: Prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
Gebeurtenis:

Vondsten

Datering: late middeleeuwen, metaaltijden, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bouwelementen, vaatwerk
Context: archeologische objecten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koepoortstraat 25 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980396 (Geraadpleegd op )