waarneming

Bakkersdreef

archeologisch element
ID
980426
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980426

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. In een eerste fase werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd vermits het terrein in voormalig heidegebied gesitueerd was wat potentieel bood voor de aanwezigheid van een steentijdsite. Vanwege de aanwezigheid van een B/C horizont in de 5 uitgezette boorprofielen, werd een bijkomend verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd waarbij 11 boringen geplaatst werden binnen de contouren van het plangebied. Enkel in boringen 1 en 6 kwamen glas- en baksteenstukjes aan het licht die wijzen op menselijke aanwezigheid in recente periodes. Er werd geen silex artefact aangetroffen. Verder werd er in geen boringen houtskool, verbrande hazelnoten, verbrand bot of verkoold graan aangetroffen. Een steentijdsite was dus niet te verwachten maar het potentieel voor de aanwezigheid van een jongere sporensite blijft onbekend. Daarom werd in een laatste fase overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. De 4 proefsleuven leverden enkel sporen op van recente bosbouw en recente verstoringen. Er zijn geen archeologische sporen of vondsten geregistreerd. 


Bron     : VERRIJCKT J. & PEPERMANS J. 2020: Nota Kalmthout, Bakkersdreef: Landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek, Rapport nr. 0427, Beerse
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 19-10-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bakkersdreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980426 (Geraadpleegd op 20-06-2021)