waarneming

Lebbeke Hof ten Dijke

archeologisch element
ID
980461
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980461

Beschrijving

Het onderzoek kaderde in de inrichting van een wachtbekken, en was er op gericht historische informatie aan te reiken de recreatieve ontsluiting van de zone. Er werd geofysisch onderzoek en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

Uit het hele vondstensemble komen twee spoorcontexten naar voren die zowel fragmenten aardewerk uit de late 18de/19de eeuw als uit de 14de/15de eeuw opleverden. Het beide grachtcontexten. In het eerste geval betreft het de vermeende walgracht die omheen de site loopt, in het tweede geval een gracht of greppel binnen de erfafbakening. 

Het d.m.v. proefsleuven onderzochte plangebied valt samen met een vermoede site met walgracht.
Niet in het minst bevestigde het gevoerde onderzoek de aanwezigheid en, in de mate van het mogelijke, de dimensies van de historische walgracht. Het aantal ingezamelde artefacten uit haar vullingspakketten is klein en bijgevolg hun waarde als temporele duiding beperkt. Zowel aardewerkfragmenten te plaatsen in de 14de-15de eeuw, als fragmenten daterend uit de 18de-19de eeuw zijn aangetroffen. De oudste groep aanwijzingen valt ruwweg samen met de proliferatie van sites met walgracht in Vlaanderen. De jongere groep artefacten dateert uit een periode waarvan we cartografisch geïnformeerd zijn dat op de site geen (permanente) activiteit of bewoning meer plaats vond. De gracht bleef echter in het landschap aanwezig. Dit strookt met de vullingsgeschiedenis vastgesteld in een onderzocht profiel op een grachtsegment. Aangetroffen jongere artefacten zijn afkomstig uit de top van het profiel, i.e. de jongste vullingsfase.


Binnen de walgracht troffen we verscheidene kuil- en greppelstructuren aan, op te delen voornamelijk op basis van hun vulling zichtbaar in vlak, in twee groepen. Een eerste groep betreft uitsluitend kuilen met een (zeer) heterogene vulling. Hieruit werden, naast veel bouwkeramisch materiaal, uitsluitend aardewerkfragmenten uit de 14de en 15de eeuw aangetroffen. Dit zijn met bouwpuin gedempte kuilen. De kuilen zijn alle enigszins ondiep bewaard, waardoor een interpretatie als uitbraak van mogelijke funderingen niet evident, of te confirmeren is.


De tweede groep grondsporen toonde een veel homogenere vulling, occasioneel met een grote kleifractie. De spoorcontexten zijn zonder uitzondering sterk uitgeloogd. Artefacten zijn schaars, maar wijzen opnieuw in de eerste plaats naar de late middeleeuwen; reducerend grijs gebakken wandscherven domineren de vondstassemblage. Mogelijk zien we in deze groep spoorcombinaties originele bewonings- of activiteitsporen te verbinden aan de site met walgracht, zij die niet verstoord raakten door latere opvulling met bouwmateriaal, of andere nivelleringspogingen.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Aardewerk 18de-19de eeuw

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Site met walgracht

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, sites met walgracht
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lebbeke Hof ten Dijke [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980461 (Geraadpleegd op )