waarneming

Paapbosstraat

archeologisch element
ID
980467
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980467

Beschrijving

Uit de boringen blijkt dat er geen relevante begraven bodemhorizonten die indicatief zijn voor de bewaring van in situ steentijd artefactensites aanwezig zijn binnen het plangebied. De C-horizont of het Tertiair substraat bevindt zich meteen onder de ploeglaag op een diepte die schommelt tussen 30 en 60 cm onder het huidige maaiveldniveau. Er werden geen verstoorde zones aangeboord.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd één archeologisch spoor aangetroffen, quasi centraal binnen het plangebied. Dat spoor, bestaande uit een veldoven en aangrenzende extractiekuil/stookplaats, werd bemonsterd op zowel macoresten als houtskool en pollen.

Uit laag 2 van de veldoven werd op een houtskoolfragment een C14 datering uitgevoerd door het KIK.
Na calibratie van het resultaat werd een datering bekomen in de middenbronstijd, meer bepaald tussen ca. 1740 en 1530 v.C. (95,4%). Het houtskoolfragment werd ingezameld uit het residu van het grondstaal van laag 2 en betreft een betrouwbaar staal.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Veldoven

Datering: middenbronstijd
Typologie: veldovens
Materiaal: houtskool, ijzerzandsteen, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het spoor vertoont duidelijke in situ sporen van verbranding en doorverhitting.
Aanwijzingen echter voor het specifieke gebruik en de aard van het spoor zijn er evenwel niet. Er werden geen metaalslakken of andere afvalproducten teruggevonden die te maken hebben met metaalbewerking/productie. Ook is de afwezigheid van houtskool opmerkelijk, waardoor een functie als houtskoolmeiler niet vooropgesteld kan worden. Kantlijn hierbij is dat de oven slechts op het onderste niveau werd aangesneden en het eigenlijk brandniveau reeds werd opgenomen in de teelaarde. De archeologische feiten wijzen evenwel op een ruime cirkelvormige brandplaats waarbij langs de oostelijke zijde een dieper liggende stookplaats aanwezig is. De functie als een veldoven kan hierdoor dus wel geopperd worden. In de vulling werden daarnaast nog secundair verbrande ijzerzandsteen opgemerkt. Deze blijken echter toevallig mee verbrand te zijn en niet gebruikt als grondstof op zich. Het gebied en de bodemopbouw kenmerkt zich door het voorkomen van de dagzomende Diestiaanformatie. Landschappelijke gezien situeert de site zich in het beekdal van de Wielantsvliet, waarbij de hogere heuvels ten noordwesten, zuiden tot zuidoosten te situeren zijn. Het terrein ligt in het vlakkere dal net ten noorden van de beek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Paapbosstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980467 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.