waarneming

Willebringsestraat

archeologisch element
ID
980490
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980490

Beschrijving

De bodem binnen het onderzochte onderzoeksgebied betreft een goed gedraineerde droge leembodem met textuur-B-horizont, ontwikkeld in glaciaal eolische sedimenten. Door antropogene activiteiten in het verleden is de natuurlijke bodemopbouw echter grondig verstoord over grote delen van het
onderzochte traject. Enerzijds werden de onderzochte percelen ten behoeve van de landbouw diep geploegd, waardoor de B-horizont lokaal volledig verdwenen is en integraal is opgenomen in de ploeglaag. Anderzijds doorkruist een oud wegtracé een groot deel van de aangelegde proefsleuf. De  aanleg en het gebruik van deze weg alsook het later verharden en ontmantelen van deze weg en het deels nivelleren van het terrein na het in onbruik raken van dit wegtracé verstoorde de natuurlijke bodem grondig waardoor over een groot deel van het onderzochte gebied een diepe verstoring plaatsgreep.

Het proefsleuvenonderzoek bracht 27 sporen aan het licht. Het gaat om 4 natuurlijke sporen, 18 kuilen, 2 greppels/grachten en 3 fragmenten van een weg met karrensporen.

De kuilen en greppels konden niet gedateerd worden. Op basis van hun vulling en vorm lijken ze te dateren uit een recente fase en greppels en kuilen uit een pre-18de eeuwse fase. Uit één greppel werd één roestige ijzeren nagel gerecupereerd. Verdere duiding geven of een datering koppelen aan dit fragment is niet mogelijk.

Het wegtracé lijkt terug te gaan op twee periodes. Een oudste fase behoort toe aan een onverhard pad dat reeds op het einde van de 18de eeuw aanwezig was. Een tweede fase, bestaande uit een met Belgische kasseien verhard wegtracé, aangelegd op een bed van extern aangevoerde klei bevond zich bovenop deze oudste fase. Één kassei werd ingezameld en bestudeerd. Het gaat om een kassei die te determineren is als een porphyre de Quenast. De laatste fase werd midden 20de eeuw ontmanteld en vervangen door een nieuw wegtracé dat overeenkomt met de huidige loop van de Willebringsestraat.

Eén losse vondst van een oxiderend gebakken wandscherf wijst op de mogelijke aanwezigheid van een middeleeuws site in de nabije omgeving van de projectzone.


Auteurs :  GATE
Datum  : 23-10-2020

17de eeuwse sporen

Datering: 17de eeuw
Typologie: bevestigingselementen, greppels, kuilen
Materiaal: ijzer
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Losse vondst

Datering: middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

18de eeuws wegtracé

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: karrensporen, kasseiwegen, onverharde wegen
Materiaal: natuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Willebringsestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980490 (Geraadpleegd op 13-06-2021)