waarneming

Ploegsebaan Brasschaat

archeologisch element
ID
980515
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980515

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor werken met ingreep in de bodem, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. Vanwege de situering van het projectgebied binnen het Kamp van Brasschaat werd in een eerste fase een systematische metaaldetectie-kartering uitgevoerd. Tijdens deze kartering werden verschillende objecten gevonden, meestal ferrometalen en ook enkele voorwerpen in non-ferrometaal waaronder koperlegering en lood. Deze vondsten staat echter niet in verband met het militaire kamp en zijn duidelijk te dateren in de nieuwste tijd. Vermits er nog steeds een potentieel was voor de aanwezigheid van een oudere sporensite, werd overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. In totaal werden 105 sporen geregistreerd waarvan 28 paalsporen, 16 kuilen, tien greppels, vier spitsporen, 2 sporen beddenbouw, een zone van ploegsporen, vijf sporen van grondverbetering, 12 verstoringen en 27 natuurlijke sporen. De sporen bevonden zich op een diepte van ca. 29 tot 82 cm onder het maaiveld. De sporen werden verspreid over het terrein aangetroffen. Al deze sporen zijn in de nieuwe tot nieuwste tijd te dateren. Eén structuur die uit de nieuwe tot nieuwste tijd dateert kan mogelijk in verband staan met een officierenwoning die zichtbaar is op een topografische kaart uit 1863 en net ten zuiden van het onderzoeksgebied gelegen is. Op het terrein zijn verder geen sporen aangetroffen die in relatie kunnen gebracht worden met militaire activiteiten omtrent het Kamp van Brasschaat. Het merendeel van de sporen wordt in verband gebracht met landbouwactiviteiten, landindeling en de bebossing die op het terrein aanwezig was. Er zijn slechts 4 vondsten vermeld waaronder ferrometalen, industrieel wit aardewerk en een wandscherf glas, alle te dateren in de nieuwste tijd. 


Bron     : VAN BUGGENHOUT J. & COREMANS L. 2020: Nota Brasschaat - Ploegsebaan, Rapporten All-Archeo bvba 629, Bornem.
Auteurs :  Coremans, Liesbeth
Datum  :

Sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, kuilen, paalkuilen, perceelsgreppels, ploegsporen, spitsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen, bodemgebruik
Gebeurtenis:

Vondstenmateriaal

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ploegsebaan Brasschaat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980515 (Geraadpleegd op )