waarneming

Grote Steenweg

archeologisch element
ID
980561
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980561

Beschrijving

In oktober 2020 werd een landschappelijk en verkennend booronderzoek uitgevoerd. Tijdens het landschappelijke booronderzoek bleek dat enkel de noordwestelijke zone potentieel had voor het aantreffen van steentijdartefactensites. Er werd in deze zone een E-horizont aangeboord dat zich bovenop een slecht ontwikkelde Bt-horizont bevond. Binnen deze geselecteerde zone werden 23 verkennende boringen uitgevoerd. Na het zeven werd duidelijk dat er geen lithische artefacten werden aangetroffen. Hierop volgde een proefsleuvenonderzoek. Dit proefsleuvenonderzoek bestond uit zes werkputten en heeft drie sporen opgeleverd. Spoor 1 werd in verband gebracht met baksteenproductie uit de Nieuwste Tijd. Sporen 2 en 3 zijn mogelijk leemwinningskeulen. De datering is onduidelijk. 


Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  : 04-11-2020

Baksteenproductie Nieuwste Tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afvallagen
Materiaal: aardewerk, steenkool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het betreft hier eerder een laag dan een uitgegraven spoor. Deze laag bevond zich tussen de Bt- en C-horizont. Het bevatte veel verbrande leem en steenkool.

Leemkuilen

Typologie: leemwinning
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat om twee grote kuilen. De archeologen vermoeden dat deze in verband kunnen gebracht worden met leemwinning.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Grote Steenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980561 (Geraadpleegd op 24-06-2021)