waarneming

Gent Nieuwland 54

archeologisch element
ID
980563
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980563

Beschrijving

Binnen het te ontwikkelen gebied zijn archeologische sporen en structuren aanwezig. Het betreft voornamelijk muurwerk uit de 19e en 20e eeuw en grondsporen met herwerkt materiaal uit de late Middeleeuwen. Hierbij is sprake van een vroeg 20e-eeuwse afbraakfase, waarbij de maaiveldniveaus en de bovengrondse structuren waarschijnlijk volledig zijn vernietigd. Op een dieper niveau werd de pre-stedelijke bodem aangetroffen, waarbij sprake is van een drassig, alluviaal gebied dat middels greppels werd afgewaterd. Echter geraakten deze greppels op een natuurlijke wijze opgevuld (door het niet langer onderhouden van de site ?), waarna het volledige onderzoeksgebied onder water kwam te staan en een pakket kleiig sediment werd afgezet.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Bebouwing van de late middeleeuwen-19de eeuw

Datering: late middeleeuwen, tweede helft 19de eeuw
Typologie: woonhuizen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee types funderingen werden aangetroffen: enerzijds funderingen met bakstenen van groot formaat (27x13x5cm) en anderzijds funderingen uit kleinere bakstenen met harde kalkmortel. Deze wijzen er wellicht op dat de laatmiddeleeuwse bebouwing in de 2de helft van de 19de eeuw werd verbouwd tot de burgerhuizen.

Beluikhuizen

Datering: tweede kwart 19de eeuw
Typologie: beluiken
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Reeks beluikhuizen waarvan de funderingen, haarden en vloeren nog goed bewaard werden. De bouw ervan wordt gedateerd in 1845-1850.

Laatmiddeleeuws dempingspakket

Datering: late middeleeuwen
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het dempingspakket dekte de drassige gebied af en bestond uit vuilbeige, kleiig zand met baksteen en kalkmortelfragmenten. Dit pakket wordt gedateerd voor 1560 wanneer de bebouwing gekarteerd werd.

Laatmiddeleeuwse greppels

Datering: late middeleeuwen
Typologie: afwateringsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat om greppels met een verveende opvulling, aangelegd in alluviale sedimenten. Wellicht werden deze aangelegd om het drassige gebied te ontwateren.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gent Nieuwland 54 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980563 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.