waarneming

Sint-Lievens-Houtem Nederweg

archeologisch element
ID
980590
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980590

Beschrijving

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek leverden archeologisch relevante sporen op die geconcentreerd zijn langs de noordelijke kant van fase 1 binnen het projectgebied. De sporen en vondsten wijzen op de restanten van rurale bewoning gedurende de metaaltijden, vermoedelijk de late ijzertijd, hoewel ook andere periodes niet kunnen worden uitgesloten. De sporen zijn licht gebioturbeerd, bevatten geen opmerkelijke inclusies en kunnen mogelijk als paalsporen of kuilen en greppels van een vermoedelijke nederzetting geïnterpreteerd worden.

In de sporen werden verschillende fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen. Twee fijnwandig, gegladde randen laten een algemene datering in de metaaltijden toe, hoewel het S-vormige profiel van de scherven een nauwere datering in de late ijzertijd doen vermoeden. In één spoor werd één vermoedelijk maalsteenfragment in kwartsitische zandsteen aangetroffen.

Daarnaast werden sporadisch enkele sporen van recente landbouwactiviteit aangetroffen, net als verschillende oost-west georiënteerde drainagegreppels die parallel lopen aan de perceelsgrachten gekend vanop 18de- en 19de-eeuws kaartmateriaal.

 


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Nederzettingssporen metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Lievens-Houtem Nederweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980590 (Geraadpleegd op )