waarneming

Puyenbroeck Bloemenperk

archeologisch / landschappelijk element
ID
980630
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980630

Beschrijving

Voorafgaand aan dit onderzoek werd een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan werd een landschappelijk booronderzoek en archeologisch booronderzoek in functie van steentijd voorgesteld. Het landschappelijk booronderzoek werd uitgevoerd met als doel de bodemopbouw binnen het plangebied tot op verstoringsdiepte te karteren. Op basis van de resultaten bleek verder archeologisch booronderzoek aan de orde.

Landschappelijke boring

In totaal werden verspreid binnen het plangebied 122 landschappelijke boringen uitgezet, in combinatie met zes controleboringen in september, en dit door een team van Geosonda in functie van deze archeologienota. De boringen werden uitgevoerd in een grid van 45x45m.

Op basis van de boorresultaten werden drie lithostratigrafische sequenties gedefinieerd waarbinnen een opeenvolging van aardkundige eenheden kan beschreven worden.

Archeologische boringen

Op basis van de voornoemde landschappelijke studie werd verder gericht mechanisch booronderzoek geadviseerd ter hoogte van de verbreding en verdieping van de gracht nabij de Zuidlede (in het zuiden van het projectgebied). In totaal werden 25 boringen uitgezet waarbij de tussenafstand tussen de boringen ca. 45m bedraagt.

Van de 25 uitgevoerde boringen zijn er slechts 7 boringen die voldoen aan de boven vermelde selectiecriteria. De geselecteerde boringen tonen een goede tot matig bewaarde sterk organische laag zonder macro-botanische resten. De andere boringen tonen geen organische laag of een slecht gepreserveerde organische laag. 

Na assessment werden 7 boringen weerhouden voor verder waarderend pollenonderzoek. In alle zeven stalen bleken de pollen redelijk tot goed bewaard en was de hoeveelheid aanwezige pollen voldoende groot om verdere uitspraken te doen. Een aantal stalen duidt op basis van de aangetroffen pollen duidelijk op de aanwezigheid van menselijk invloed. Op één boring na werden in alle boringen pollen van graan (Cerealia-type) aangetroffen. Daarnaast kon de aanwezigheid van verschillende boomtaxa in deze boringen worden aangetoond.

Uit het pollenonderzoek, uitgevoerd op de organisch faciës van deze 7 boringen, bleek dat de pollensamenstelling duidt in de richting van een datering die maximaal terug gaat tot het Neolithicum. In de gewaardeerde stalen werden pollen van boom-, struik- en kruidensoorten aangetroffen die duiden op een landschap met zowel loofbossen en open dennenbos met jeneverbestruikgewas op de hoger gelegen delen en op de lagere gebieden een veenvormende vegetatie met els en wilg. De aanwezigheid van graanpollen en pollen van akkeronkruiden, alsook mestschimmels duiden op het sedentair karakter van de gemeenschap in de omgeving. Het pollenspectrum duidt op een vegetatie in een gematigd warm klimaat, dat maximaal teruggaat tot het Neolithicum. Zowel de relatieve datering op basis van het pollenspectrum, als de stratigrafische ligging van de sterk organische laag catalogiseren dit sediment tot alluviale herwerkte fluvioperiglaciale afzettingen van het Weichseliaan. Deze sedimenten werden meestal vanaf het Sub-Atlanticum afgezet. Boring B10 wijkt af met een mogelijk laat-Neolitische datering. De geobserveerde sedimenten wijzen op een continue aanvoer en afzetting van sedimenten in een sterk organisch ondiepe omgeving in het alluviale bekken van de Zuidlede.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Pollen

Datering: neolithicum
Typologie: veenbodems
Context: gemengde bossen, graanakkers
Materiaal: plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Puyenbroeck Bloemenperk [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980630 (Geraadpleegd op )