waarneming

Stuurstraat 89

archeologisch element
ID
980634
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980634

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek na de sloop van de bestaande bebouwing. Door de uitbraakwerken was het grootste deel van het projectgebied in ernstige
mate vergraven (tot -1,20m). Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd eerst een controleput aangelegd om de diepte van deze verstoring te verifiëren. Er kon met zekerheid gesteld worden dat enig archeologisch erfgoed geheel vernield was. Enkel perceel 78C was grotendeels onaangeroerd gebleven (767,57 m²). Hier werden 2 proefsleuven aangelegd. Tijdens het veldwerk werden naast enkele 19de- of 20ste-eeuwse kuilen, geen archeologisch relevante sporen aangetroffen en er werden geen vondsten ingezameld. 


Bron     : VAN NESTE T. & DE PUYDT M. 2020: Haasdonk-Stuurstraat 2020. Proefsleuven en proefputten, Rapporten van Erfpunt-team Onderzoek 146, Sint-Niklaas.
Auteurs :  Van Neste, Thierry
Datum  : 09-11-2020

Kuilen

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stuurstraat 89 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980634 (Geraadpleegd op 22-06-2021)