waarneming

Molsebaan 52

archeologisch element
ID
980646
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980646

Beschrijving

Naar aanleiding van de geplande aanleg voor een nieuwbouw gepaard met aanzienlijke bodemingrepen en een eerdere afgraving van 4m diepte ten gevolge van saneringswerken, werd de niet afgegraven zone van het projectgebied onderworpen aan een voorafgaand archeologisch onderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een waarderend archeologisch booronderzoek. De resultaten van de 5 landschappelijke boringen gaven intacte bodems weer. De gedocumenteerde bodem kan gelinkt worden aan het Zcm-type, matig droge zandbodems met een dikke, antropogene A-horizont (plaggenbodem). Alleen de bodemgaafheid ter hoogte van boringen 1 en 2 (podzol vastgesteld) leverde kansen voor gedeeltelijk in situ bewaarde clusters van vuursteen aan maar vermits rond boring 1 overal verharding aanwezig was, restte enkel de zone rond boring 2, in dewelke een intacte podzol werd waargenomen, die groot en intact genoeg is om kenniswinst over eventueel aanwezige steentijd op te leveren. Daarom werd de zone rond boring 2 onmiddellijk afgebakend voor een waarderend archeologisch booronderzoek. De 15 waarderende boringen leverden geen resultaat op. 


Bron     : PIETERS T., PAWELCZAK P. & CREUTZ M. 2020: Nota Dessel, Molsebaan. Deel 1: Verslag van de Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1397, Gent.
Auteurs :  Pawelczak, Piotr
Datum  : 10-11-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molsebaan 52 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980646 (Geraadpleegd op 16-06-2021)