waarneming

Perenstraat fase 3

archeologisch element
ID
980662
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980662

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving als fase 3 van een geplande woonverkaveling waarbij 152 archeologische sporen uit de metaaltijden, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd geregistreerd. Er werden een funerair zone (noordelijk areaal) en een woonzone (zuidelijk areaal) herkend. fDe funeraire zone bestond uit een dubbele kringgreppel en vijf crematiegraven gelegen binnen één of beide kringgreppels. Eén van de vijf graven gelegen binnen de middelste kringgreppel, kon gedateerd worden in de Midden Bronstijd A. De overige graven en de dubbele kringgreppel kunnen niet precies gedateerd worden, in het algemeen worden ze in de bronstijd geplaatst. Het grafveld zal waarschijnlijk groter zijn en verder uitbreiden buiten het plangebied, mogelijk in alle richtingen. De bewoningssporen in het zuiden kunnen op basis van het vondstmateriaal en een dendrochronologische datering gedeeltelijk in de Vroege Middeleeuwen (Merovingische periode) geplaatst worden. De structuren uit deze periode omvatten twee spiekers, twee palenrijen, een kuil en een waterput. Huisplattegronden werden niet aangetroffen. Vermoedelijk behoren deze structuren tot één erf, gezien de nabijheid ten opzichte van elkaar. De rest van de nederzetting breidt zich waarschijnlijk uit richting het zuid(west)en. Op basis van de pollenmonsters uit de waterput (WA01), kon het vroegmiddeleeuwse landschap gereconstrueerd worden. De omgeving wordt gekenmerkt door een open landschap met heidevelden, akkers en graslanden. Daarnaast werden nog drie spiekers, vijf kuilen en twee sporenclusters aangetroffen waarvoor de datering onbekend blijft. Vermoedelijk behoren deze structuren tot twee erven, gezien de locatie ten opzichte van elkaar. De rest van de bewoningssporen breidt zich mogelijk uit in zuidelijke en westelijke richting. Op basis van enkele aardewerkvondsten kan men een datering in de metaaltijden vermoeden, maar mogelijk horen deze sporen en structuren ook thuis in de Vroege Middeleeuwen. Verder werd nog één perceelsgreppel aangetroffen die mogelijk te dateren is vanaf de Late Middeleeuwen en zeker in gebruik was in de Nieuwe Tijd.


Auteurs :  Van Kerkhoven, Inne
Datum  : 12-11-2020

Dubbele kringgreppel

Datering: bronstijd
Typologie: kringgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Nederzetting vroege middeleeuwen

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen, waterputten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Vondstenmateriaal

Datering: Merovingische periode, metaaltijden, vroege middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Greppel

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

nederzettingssporen onbekende datering

Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Dendrochronologie

Datering: laat-Merovingische periode
Typologie: waterputten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Soort: Quercus
Materiaal: hout
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Perenstraat fase 3 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980662 (Geraadpleegd op 25-06-2021)