waarneming

Baalsebaan

archeologisch element
ID
980685
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980685

Beschrijving

In het voortraject was het niet mogelijk verder archeologisch onderzoek uit te voeren, waardoor dit in een uitgesteld traject gedaan werd.

Het verkennend archeologisch booronderzoek richtte zich op het centrale gedeelte van het plangebied waar de bodem nog intact bleek aangezien hier nog een podzolbodem aanwezig zou zijn. In geen enkele archeologische boring werd echter het profiel van een podzolbodem (A-EB-BhBC-C) aangetroffen. Alle boringen vertonen een A/C profiel met uitzondering van boring 2 die tekenen van een verstoorde bodemopbouw vertoont. Lithisch materiaal is niet gevonden in de zeefresidu’s, alleen brokjes puin. Andere archeologische indicatoren zijn ook niet aangetroffen. 

Bij het aanleggen van het vlak zijn voornamelijk in het noordelijk gedeelte van de proefsleuven grootschalige verstoringen aangetroffen met een donkergrijze tot middengrijze, vochtige en losse vulling waarin bouwpuin voorkwam. Deze verstoringen zijn toe te schrijven aan de sloopwerken die enige jaren geleden zijn uitgevoerd op het terrein. Er zijn toen twee huizen afgebroken.

De overige sporen bestaan uit drie greppels. Deze sporen hebben een lichtgrijze tot donkergrijze vulling die tamelijk los is en vrij homogeen. In geen enkel spoor zijn vondsten noch inclusies aangetroffen, maar op basis van de duidelijke aflijning en de aard van de vulling is een datering in de nieuwste tijd aannemelijk. Vermoedelijk zijn deze greppels afwateringsgreppels.

Op basis van de resultaten van het archeologisch vervolgonderzoek kan geconcludeerd worden dat er zich binnen de grenzen van het plangebied geen
behoudenswaardige archeologische site bevindt.


Auteurs :  LARes BVBA
Datum  :

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Baalsebaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980685 (Geraadpleegd op )