waarneming

Groenstraat Pulderbos

archeologisch element
ID
980702
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980702

Beschrijving

Binnen het projectgebied voor een woonverkaveling werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Er kwamen meerdere sporen uit verschillende perioden aan het licht. Uit de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd zijn (meestal kleinere) (clusters) paalsporen verspreid over terrein geregistreerd. Hierin werden slechts 2 structuren herkend nl. een vierpostenspieker en een palenrij van 9 paalsporen. Uit dezelfde periode werden enkele kuilen (waaronder enkele grotere waaraan een ambachtelijke functie wordt toegeschreven) en een waterput geregistreerd. De waterput had een beschoeiing van paaltjes en vlechtwerk. In de vullingslagen bevond zich veel aardewerk. Pollenonderzoek op verschillende lagen van waterput tonen aan dat zich tijdens het gebruik grote veranderingen in de vegetatie hebben voorgedaan: aantasting bos en opkomst grasland (veeteelt). 14C-datering op een beschoeiingspaaltje en een twijgje uit gebruiksfase wijst op een datering tijdens de overgang van de late BT naar de vroege ijzertijd (9de eeuw v.Chr.). Verder zijn nog 3 greppels in de metaaltijden gedateerd, alsook 10-tal eergetouwsporen. Deze sporen concentreerden zich vooral in het westen en zuiden van het terrein. Wellicht situeerde de bewoning zich op de hoger gelegen zone en vonden landbouw en ambachtelijke activiteiten plaats in de lager gelegen zone. Uit de Romeinse tijd zouden 2 perceelsgreppels dateren vanwege de aanwezigheid van dakpanfragmenten en handgevormd aardewerk. IN de noordoostelijke zone van het terrein werden paalsporen en enkele kuilen geregistreerd die in de volle of late middeleeuwen gedateerd werden. Deze sporen bevatten evenwel geen vondsten. Uit de late en postmiddeleeuwen dateren een perceelsgreppel die nog zichtbaar is op historische kaarten en sporen van landbouwactiviteiten (spit- en ploegsporen en beddenbouw). Tenslotte werd een grote recente kuil waargenomen (8,5m diameter) die werd geïnterpreteerd als een bomkrater van een V1 uit WOII.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 19-11-2020

Bomkrater

Datering: 20ste eeuw, WO II
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een grote kuil met diameter van 8,5 m werd geïnterpreteerd als een bomkrater van een V1 raket uit WOII

Nederzettingszone metaaltijden

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: paalkuilen, vaatwerk, vierpostenspijkers
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de hogere zone van het terrein zijn een vierpostenspijker en een palenrij van 9 paalsporen geregistreerd. De palenrij maakt mogelijk deel uit van een gebouw dat zich buiten het opgravingsterrein bevindt. Uit de paalsporen maar ook uit het vlak is handgevormd aardewerk gerecupereerd.

Ambachtelijke zone metaaltijden

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: kuilen, vaatwerk, waterputten
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vooral de kuilen en de waterputten bevatten heel wat handgevormd aardewerk dat in de overgangsperiode van late bronstijd naar vroege ijzertijd te dateren is. De waterput had een beschoeiing van paaltjes en vlechtwerk. Op een van de paaltjes is een 14C-datering uitgevoerd alsook op een takje uit de onderste vulling. De resultaten bevestigen deze datering.
Deze sporen die als een ambachtelijke zone geïnterpreteerd werden, bevonden zich in de lager gelegen zone.

Romeinse greppels

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, perceelsgreppels, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In 2 parallelle greppels zijn handgevormd aardewerk en dakpanfragmenten aangetroffen. Op basis van deze vondsten werden de greppels in de Romeinse periode gedateerd.

Paalsporen en kuilen uit de volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: kuilen, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de noordoostelijke zijn zijn nog paalsporen en enkele kuilen waargenomen. Deze zijn op basis van de kleur van de vulling in de volle middeleeuwen geplaatst.

Sporen van landbouwactiviteiten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: ploegsporen, spitsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Perceelsgreppel uit late tot postmiddeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Deze greppel is als perceelsafbakening nog zichtbaar op historische kaarten.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groenstraat Pulderbos [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980702 (Geraadpleegd op 15-06-2021)