waarneming

Hoeve Nadorst

archeologisch element
ID
980706
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980706

Beschrijving

Archeologisch preventief onderzoek met wetenschappelijke vraagstelling naar aanleiding van geplande woonverkaveling op historische site van de gesloopte 17de-eeuwse (herberg)hoeve 'Nadorst'. Tijdens de opgraving werden verschillende bewoningsfasen van deze hoeve blootgelegd waarbij funderingen, vloeren en kelders van het hoevegebouw maar ook het achtererf met paalkuilen, kuilen, greppel, 4 plaggen waterputten al dan niet gefundeerd op een houten karrenwiel, 1 bakstenen waterput en 1 beerput werden geregistreerd. De opgraving leidde tot een beter zicht van de bewoningsevolutie van de hoeve. De hoeve evolueerde van een gebouw dat grotendeels opgetrokken was in hout op het einde van de 16de-begin 17de eeuw naar een volledige stenen hoevegebouw in de 20ste eeuw. Terwijl de 4 laatmiddeleeuwse waterputten in de late middeleeuwen opgetrokken waren uit plaggen, werd in de 18de-19de eeuw een nieuwe bakstenen waterput aangelegd. De archeologische sporen waargenomen in de zone van het achtererf brachten ook nieuwe informatie over het gebruik en indeling van zo'n erf aan het licht. Zo werden er ondermeer sporen van agrarische activiteiten (beddenbouw) en de aanwezigheid van een beerput vastgesteld. 


Bron     : ACKE B., BRACKE M., BOUCKAERT K., FONTEYN P. & WYNS G. 2020: Eindverslag Oud-Turnhout Nadorst. Verslag van de resultaten - opgraving via wetenschappelijke vraagstelling, 2019-069, Moerbeke-Waas
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Historische hoeve

Datering: 20ste eeuw, vierde kwart 16de eeuw
Typologie: beerputten, erven, hoeven, kelders, muurresten, potstallen, schuren, vloeren, waterputten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie fasen in de evolutie van het hoevegebouw waarbij een geleidelijke verstening van een gedeeltelijk houten hoevegebouw optreedt. De waterputten evolueren van plaggenputten (4) al dan niet gefundeerd op karrenwielen naar een bakstenen waterput.

Vondstenmateriaal

Datering: nieuwe tijd
Typologie: bouwelementen, kleding en -accessoires, munten, vaatwerk, werktuigen
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, glas, ijzer, koperlegering, leer, lood, natuursteen, pijpaarde, porselein, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het aardewerk is grotendeels afkomstig uit de aardewerkdump tegen de keldermuur en uit de waterputten. De grootste groep betref oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur, verder steengoed, in mindere mate grijs aardewerk, 1 scherf majolica en enkele scherven industrieel wit aardewerk.. In totaal werden tijdens de opgraving 20 botfragmenten, 45 fragmenten keramisch bouwmateriaal, 8 glasfragmenten, 3 fragmenten van kleipijpen, fragmenten van een lederen riem en resten van 2 lederen lappen, 3 fragmenten van wet- en slijpstenen in natuursteen en meerdere metalen voorwerpen ingezameld.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Nadorst [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980706 (Geraadpleegd op )