waarneming

Turnhoutsebaan

archeologisch element
ID
980707
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980707

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek, werd het projectgebied verder onderzocht d.m.v. een vlakdekkende opgraving. Verspreid over het terrein kwamen paalkuilen voor waarin 8 structuren herkend werden, alle 4-postenspiekers waarvan sommige herstelfasen vertoonden. Deze spiekers waren telkens per 2 geclusterd nabij microdepressies. Het gaat om goed bewaarde en diepe paalkuilen met afgelijnde kernen. Vele paalkuilen bevatten scherven handgevormd aardewerk. Verder werden nog clusters paalkuilen waarin geen structuur te herkennen was en kuilen geregistreerd. In vele sporen is nog meer handgevormd aardewerk gerecupereerd. Er was geen hoofdgebouw aanwezig. Vermits het aardewerk te fragmentair was om te dateren is overgegaan op een 14C-datering op 4 houtskoolstalen waarvan 2 uit 1 paalkuil: 2 dateringen resulteren in de late ijzertijd en beide stalen uit dezelfde paalkuil dateren in de midden ijzertijd (dateringen werden ongecallibreerd weergegeven). Het blijft onduidelijk of het gaat om spiekers horend bij een boerenerf dat buiten het opgravingsterrein ligt of om spiekers buiten de nederzetting in het agrarisch gebied. Op het terrein werd ook nog een recente perceelsgreppel geregistreerd die op de historische kaarten te herkennen is. 


Bron     : DE SMAELE B., PIETERS H., ENGELS L. & VAN ROY J. 2020: Vlakdekkend archeologisch onderzoek aan de Turnhoutsebaan te Retie, Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 82, Gent.
Auteurs :  HEMBYSE
Datum  : 19-11-2020

Sporen uit de ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen), middenijzertijd
Typologie: kuilen, paalkuilen, vaatwerk, vierpostenspijkers
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 8 vierpostenspijkers herkend die telkens 2 aan 2 geclusterd lagen bij een microdepressie. In de paalkuilen is een herstelfase te herkennen. In alle sporen en ook in het vlak is handgevormd aardewerk gevonden. Datering op basis van 14C-datering op houtskoolstalen uit de paalkuilen.

Recente perceelsgreppel

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Turnhoutsebaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980707 (Geraadpleegd op 23-06-2021)