waarneming

Lubbeek-Tempelbeek

archeologisch element
ID
980715
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980715

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6458
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In het onderzoeksgebied werden op landschappelijk gebied drie fasen van colluvium onderscheidden: het oudste pakket is afgezet vóór de middeleeuwse activiteiten in het gebied. Het jongste pakket colluvium dekt deze lagen juist af. Hoewel het oudste colluvium niet goed te dateren is, kan het goed zijn dat dit het gevolg is van de massale ontbossing die in dit gebied heeft plaats gevonden in de Romeinse tijd. Het jongere colluvium lijkt gedateerd te moeten worden in de Volle Middeleeuwen. In de lager gelegen delen is een pakket colluvium aangetroffen dat de resten uit de volle middeleeuwen afdekt. In de afzettingen is materiaal uit de 13de eeuw aangetroffen. 

De aangetroffen sporen kunnen worden opgedeeld in twee verschillende 'sites':

De sporen en structuren op de eerste vindplaats wijzen er op dat de site een randzone van één of meerdere ijzerproductiesites uit de volle middeleeuwen omvat. Binnen de vindplaats heeft men op een zekere schaal ijzer geproduceerd. Dit wordt duidelijk uit de grote hoeveelheid natuursteen en slakmateriaal dat is aangetroffen tijdens het onderzoek. Dit materiaal is verspreid over het onderzoeksgebied aangetroffen in kuilen met een zeer houtskoolrijke vulling. De grootste hoeveelheid slakmateriaal en ijzerhoudend zandsteen is echter aangetroffen in een waterput. Hierin had men een zeer grote hoeveelheid productieafval gedeponeerd. De combinatie van dit materiaal en de houtskoolrijke kuilen maakt duidelijk dat men ijzerhoudende zandsteen naar de vindplaats heeft gebracht om hier ijzer uit te winnen. De morfologische kenmerken van het zandsteen wijzen erop dat het zogenaamde Diestiaanse zandsteen betreft. Onder de sporen bevond zich minstens één, vermoedelijk meerdere, houtskoolmeilers.

Het onderzoek van de botanische gegevens van deze kuilen heeft ook aangetoond dat men zeer selectief was als het gaat om het gebruik van houtsoorten voor de productie van het houtskool. Men gaf duidelijk de voorkeur aan boomsoorten die zeer hoogwaardig houtskool leverden. Het gaat hierbij in eerste instantie om beuken en haagbeuken. Houtskool van deze soorten was in zeer hoge percentages vertegenwoordigd in de bestudeerde stalen. Daarnaast is in enkele andere sporen uitsluitend houtskool van eik aangetroffen. 

In de tweede zone werden diverse sporen aangetroffen. Buiten een greppel zijn enkele kleine opslagstructuurtjes aangetroffen. Het merendeel van het sporenbestand werd echter gevormd door kuilen en sporen waarin geen andere structuren zijn herkend. Onder de sporen bevond zich verder een waterput. In dit geval gaat het om een vrij grote put met een diepte van ca. 4 m.

Uit zowel het aardewerk- als het radiokoolstofonderzoek blijkt dat de datering van de beide vindplaatsen zeer uniform is en gezocht moet worden tussen het einde van de 8ste en het derde kwart van de 10de eeuw na Chr. De spoor en vondstdichtheid maken het daarbij zeer aannemelijk dat het gaat om een relatief kortstondig bewoonde locatie.

Tenslotte werden ook enkele greppels uit de Nieuwe tijden aangetroffen, die er op wijzen dat de site in deze periode werd gebruikt als landbouwzone. 

 


Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Colluvium

Datering: middeleeuwen
Gebeurtenis:

Greppels nieuwe tijden

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Middeleeuwse ijzerproductie en bewoningssporen

Datering: volle middeleeuwen, vroege middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, meilers, structuren voor houtskoolproductie, waterputten
Materiaal: aardewerk, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lubbeek-Tempelbeek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980715 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.