waarneming

Oude Vestenstraat

archeologisch element
ID
980792
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980792

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek dat werd uitgevoerd in november 2020, werden drie archeologische niveaus aangetroffen. De site wordt gedateerd tussen de 14de en de 19de eeuw. Aan de straatzijde werden restanten van 19de-eeuwse bebouwing teruggevonden. Uit het bureauonderzoek bleek dat op deze locatie ook in de 17de eeuw bebouwing heeft gestaan. Maar hiervan werden geen resten teruggevonden. Verspreid over het terrein werden contexten uit de Nieuwe Tijd en Late Middeleeuwen ontdekt. Het gaat om kuilen, greppels, en muurresten die waarschijnlijk te relateren zijn aan de bebouwing op het 17de- en 18de-eeuwse kaartmateriaal.


Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Antropogene Lagen Uit De Nieuwe Tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de donkere laag die zich over bijna heel het plangebied uitstrekt werd een randscherf uit roze/rood dubbel geglazuurd aardewerk en een scherf uit Westerwaldsteengoed aangetroffen. De scherven worden tussen 1500 en 1700 geplaatst. In laag 2 werd rood aardewerk gevonden (vanaf 1500). In laag 5 werd een rand van een wit bord met geel glazuur aangetroffen. Deze dateert uit de late middeleeuwen of de nieuwe tijd. Ook lagen 9, 11 en 13 bevatten gelijkaardig materiaal uit de nieuwe tijd. Laag 10 leverde aardewerk uit de late middeleeuwen op: een bodem met een standring, een geribbeld wandfragment (beiden rood aardewerk) en een oor uit witbakkend aardewerk. Op het oor waren nog enkele restanten van geel/groen glazuur zichtbaar.

Kuil Uit De Late IJzertijd of Vroeg-Romeinse Tijd

Datering: late ijzertijd (oosten), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Spoor 63 bevatte handgevormd aardewerk en botmateriaal van vermoedelijk een kleine hond. De context wordt in de late ijzertijd of in de vroege Romeinse periode gedateerd.

Muurresten En Vloerwerk Uit De Nieuwe Tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: muurresten, vloeren
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het muur- en vloerwerk concentreerde zich in het zuiden van het plangebied, langsheen de Oude Vestenstraat. Voornamelijk in werkputten 3 en 4 werd historische bebouwing aangetroffen. De meeste muren waren opgebouwd uit bakstenen van ca. 23 x 10,5 x 5cm en gemetst met kalkmortel. Op basis van deze bouwmaterialen wordt een oorsprong in de negentiende eeuw vermoed. De vloer uit werkput 3 (maar ook uit werkput 8) was opgebouwd uit kasseien. Gezien de relatie met het muurwerk, wordt hieraan een zelfde datering gegeven. Het muurwerk in werkput 5 heeft mogelijk een oudere oorsprong. Op basis van de locatie blijkt dat hier een kapelletje heeft gestaan, dat stond in de tuinen van het achttiende eeuwse Kabbeekklooster. Maar uit kaartmateriaal uit de zeventiende eeuw bleek dat er op deze plek ook al een gebouwtje stond.

Tijdens het blootleggen van een muur werden vijf scherven ingezameld. Het gaat om drie schervenrood aardewerk die langs beide zijden geglazuurd zijn. Eén van deze vondsten betreft een fragment van een bord waarvan voor de binnenkant gebruik is gemaakt van groen glazuur. Deze scherven worden de zestiende en achttiende eeuw geplaatst. Ook werden in dit spoor twee stuks grijs gedraaid aardewerk zonder glazuur teruggevonden, waaronder één randfragment, die tussen de vijftiende en zeventiende eeuw geplaatst worden.

Onbepaalde Krengbegraving

Typologie: krengbegravingen
Materiaal: dierlijk bot
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 2 kwam een krengbegraving aan het licht. Het gaat om botmateriaal dat vermoedelijk afkomstig is van geit of schaap, hoewel ook ree niet uit te sluiten is. Naast deze krengbegraving werd in dezelfde werkput ook dierlijk botmateriaal is losverband aangetroffen. Namelijk twee heupfragmenten, twee langbenen, en zeven wervels.

Sporensite Vanaf De Late Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden verschillende kuilen, greppelsegmenten en paalsporen verspreid over het terrein aangetroffen. Ze worden gekenmerkt door eenzelfde vulling. Het gaat om sporen met een homogene grijze vulling. De greppels komen niet overeen met de perceelsgreppels op de historische kaarten. De sporen worden vanaf de veertiende eeuw gedateerd. Spoor 37, geïnterpreteerd als kuil of paalspoor, bevatte vier scherven uit de late middeleeuwen. Drie van deze scherven bestaan uit rood aardewerk, waarvan er twee een engobe hebben. Een scherf is een bodemfragment uit bijna steengoed dat in de 14e eeuw geplaatst wordt. Kuil 41 bevatte twee kleine scherven ongeglazuurd rood aardewerk (late middeleeuwen of nieuwe tijd). In kuil 61 werden 27 scherven aangetroffen. Het gaat om rood aardewerk en steengoed.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Tienen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Vestenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980792 (Geraadpleegd op )