waarneming

St.-Theresiastraat

archeologisch element
ID
980799
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980799

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande verkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die een Romeinse occupatie doet vermoeden. In een cluster paalsporen werd een palissade herkend die op basis van een 14C-datering in de late ijzertijd gedateerd werd (interpretatie én datering eerder onbetrouwbaar). Een grote kuil werd als waterkuil geïnterpreteerd en op basis van een 14C-datering in de midden ijzertijd gedateerd (met deze datering werd geen rekening gehouden met het feit dat mogelijk gaat om een oud-hout-effect en de houtskool wellicht als intrusief materiaal te beschouwen is). Twee grotere sporen zijn resp. als een jongere cultuurlaag en een mogelijke gracht geïnterpreteerd. In het proefsleuvenonderzoek werd het eerste spoor als Romeinse potstal geïnterpreteerd. Op basis van het aanwezige Romeins materiaal in het pakket, een onderliggende Romeinse paalkuil (mogelijk middenstaander?) en de spitsporen aan de basis van dit pakket lijkt deze interpretatie te verdedigen. Mogelijk is ook het tweede spoor als restant van een potstal te interpreteren. Een aantal paalsporen die tijdens het vooronderzoek in de buurt van de zgn. potstal geregistreerd werd, is tijdens het vlakdekkende onderzoek niet teruggevonden. 


Bron     : CLAESEN J. & BOUCKAERT K. 2020: Mol-St.-Theresiastraat. Eindverslag, AE-Group Rapport 2019B254, Kortenaken.
Auteurs :  AE+ Architecten
Datum  :

(Water?)kuil

Datering: middenijzertijd
Typologie: kuilen, waterkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Nabij de cluster met paalkuilen is een kuil geregistreerd die al waterkuil geïnterpreteerd werd. De kuil is op basis van een 14C-datering op een houtskoolstaal uit de middelste vulling van het profiel in de midden ijzertijd gedateerd. Er wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat deze houtskool mogelijk intrusief en ouder is. Het staal werd niet gewaardeerd op houtsoort.

Cultuurlaag uit late middeleeuwen of nieuwe tijd?

Typologie: cultuurlagen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een groot spoor in het zuidelijk deel dat tijdens het proefsleuvenonderzoek als deel van een Romeinse potstal werd geïnterpreteerd, werd geïnterpreteerd als jongere cultuurlaag omdat zich aan de basis van het spoor spitsporen aftekenden en zich onder het spoor nog een paalkuil bevond. De aanwezigheid van spitsporen is echter niet ongewoon aan de basis van een potstal en ook de aanwezigheid van een paalkuil onder de vulling is niet abnormaal. De aanwezigheid van Romeins aardewerk en de afwezigheid van jonger materiaal in dit pakket laat verder toe de interpretatie als potstal niet te ondermijnen. De 'cultuurlaag' zou aangebracht zijn om het stuifzand vruchtbaarder te maken maar het stuifzand bevond zich boven de zgn. cultuurlaag en is dus jonger wat deze interpretatie tegen spreekt.

Palissade?

Typologie: paalsporen, palissaden
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een aantal paalsporen werd als palissade geïnterpreteerd en op basis van 14C-datering op houtskoolstalen in de late ijzertijd gedateerd. Het staal moet echter als onbetrouwbaar beschouwd worden vermits het kan gaan om intrusief ouder materiaal. Het staal werd niet voorafgaandelijk gewaardeerd op houtsoort. Ook de interpretatie lijkt niet echt overtuigend te zijn. In de palencluster zijn eerder 2 bijgebouwtjes te herkennen waarvan niet alle paalsporen op het terrein gezien zijn.

Perceelsgreppels

Typologie: perceelsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een parallelle greppelstructuur in het noorden van het terrein is te dateren in de nieuwe of nieuwste tijd en als percellering te interpreteren (zichtbaar op historische kaarten).


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: St.-Theresiastraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980799 (Geraadpleegd op )