waarneming

Zavelstraat 54-58

archeologisch element
ID
980806
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980806

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6506
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief archeologisch vooronderzoek, werd op een geselecteerd deel van het projectgebied een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit resulteerde in een meerperiodensite met occupatie van de midden bronstijd tot de vroege ijzertijd. Uit de midden-bronstijd A dateert een geïsoleerde kuil een opzettelijke depositie van aardewerkscherven en een silex kling op de bodem. In de vulling bevond zich een pakket met slakachtig materiaal dat na analyse niet ijzerhoudend bleek te zijn maar toch wijst op ambachtelijke activiteiten waarbij verhitting nodig was. Deze kuil werd gedateerd o.b.v. radiokoolstofanalyses. Een tweede gelijkaardige kuil bevond zich in de nabijheid. Tijdens de midden bronstijd B was het onderzoeksgebied bewoond. Er tekent zich een erf af met meerdere grote kuilen binnen palenclusters die mogelijk 3 gebouwplattegronden weergeven (slecht bewaard en vaag), alsook 3 andere plattegronden waarvan 2 met afgeronde korte zijde. De datering was mogelijk dankzij het aanwezige aardewerk en radiokoolstofanalyses. Het terrein bleef in gebruik tot in de  vroege ijzertijd. Ten noorden van de oudere plattegronden situeerden zich de sporen van 6 spiekers die wellicht deel uitmaakten van een erf waarvan het hoofdgebouw niet gevonden is. Er zijn evenmin waterputten opgemerkt. De datering gebeurde aan de hand van het aanwezige aardewerk en radiokoolstofanalyses. Dit alles wijst op een chronologische continuïteit waarbij het terrein langdurige en gefaseerd bewoond was. Meerdere vondstconcentraties wijzen op ingegraven potten waarin mogelijk voedsel bewaard werd. Een aantal rechtlijnige sporen in de top van de C-horizont zijn mogelijk te interpreteren als sporen van een eergetouw uit de ijzertijd. De vele boomvallen met o.a. aardewerk uit de midden ijzertijd en doorsneden door laatmiddeleeuwse kuilen tonen aan dat het terrein na de opgave van de bewoning herbebost werd. Uit de late middeleeuwen stammen een percelleringsgracht, spitsporen en een reeks langwerpige kuilen. 

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Fodio bvba

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen, perceelsgreppels, spitsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het betreft een percelleringsgracht, spitsporen en een reeks langwerpige kuilen. Er werd oxyderend gebakken geglazuurd, grijs reducerend gebakken aardewerk en steengoed aardewerk in deze sporen aangetroffen.

Midden bronstijd A

Datering: middenbronstijd A
Typologie: ambachtelijke objecten, funeraire, rituele en religieuze objecten, kuilen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit deze periode is een geïsoleerde kuil gegeregistreerd die dank zij 14C-kon gedateerd wroden. Op de bodem zijn ceramiek en een silex kling op bodem duidelijk opzettelijk gedeponeerd. De kuil bevatte veel slakachtig materiaal met sporen van verhitting. Uit analyse bleek dat het niet ging om niet ijzerhoudend materiaal). Een 2de gelijkaardige kuil is in de nabijheid aangetroffen. De vraag is of deze kuil te maken heeft met ambachtelijke of eerder rituele activiteiten.

Midden bronstijd B

Datering: middenbronstijd B
Typologie: gebouwplattegronden, paalsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een erf met meerdere grote kuilen binnen palenclusters die mogelijk 3 gebouwplattegronden weergeven (slecht bewaard en vaag) en 3 extra plattegronden waaronder 2 met afgeronde korte zijde. Datering gebeurde aan de hand van het aanwezige aardewerk en 14C-datering op houtskoolstalen.

Na opgave bewoning

Datering: late middeleeuwen, middenijzertijd
Typologie: kuilen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Meerdere boomvallen met o.a. aardewerk uit de midden ijzertijd, doorsneden door laatmiddeleeuwse kuilen tonen aan dat het terrein na opgave van de bewoning herbebost werd.

Vroege ijzertijd

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: ploegsporen, spijkers, vaatwerk, woonerven (woonwijken)
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
6 spiekers wellicht deel uitmakend van een erf waarvan het hoofdgebouw niet gevonden is. Evenmin zijn waterputten vastgesteld. Datering gebeurde op basis van het aanwezige aardewerk en 14C-datering op houtskoolstalen. Chronologische continuïteit wat wijst op een langdurige en gefaseerde bewoning. Meerdere vondstconcentraties wijzen op ingegraven potten die mogelijk in verband te brengen zijn met het bewaren van voedsel. Rechtlijnige sporen in top C zijn misschien te interpretern als ploegsporen van een eergetouw uit de ijzertijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zavelstraat 54-58 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980806 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.