waarneming

Meierend

archeologisch element
ID
980811
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980811

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6507
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek, vond een vlakdekkende opgraving plaats binnen het projectgebied. Dit onderzoek leverde een vindplaats op met bewoning uit de ijzertijd en een erf uit de nieuwe tijd, naast 2 lithische artefacten uit de steentijd die als losse vondst geregistreerd werden. De bewoning uit de ijzertijd omvat in totaal 3 erven op het hoger gelegen deel van het terrein, met telkens 2 huisplattegronden die elkaar in tijd opvolgden. Twee huisplattegronden van het Oss-Ussen 4-type waarvan enkel de middenstijlen en ingangspartijen bewaard bleven, werden door 14C in de midden ijzertijd gedateerd. De 4 overige huisplattegronden zijn van het geschrankte vierbeukige type en werden door 14C-datering in het begin van de late tot late ijzertijd gedateerd. Verspreid over het terrein bevonden zich nog 44 spiekers, op 1 exemplaar na alle vierpostenspiekers die tot deze erven behoorden. Een aantal van de spiekers bevonden zich in het lager gelegen deel van het terrein. Bij gebrek aan diagnostische vondsten en een onnauwkeurige 14C-datering zijn deze spiekers niet tot een exacte periode toe te schrijven. Verder zijn nog een 3-tal palenrijen opgemerkt die zich telkens nabij een huisplattegrond bevonden en dus mogelijk te interpreteren zijn als hekwerk of afdak. Eveneens uit de ijzertijd is een kuil te rekenen waarin gefragmenteerd handgevormd aardewerk werd teruggevonden. Uit de nieuwe tijd dateert een potstalboerderij met een duidelijk aanwezig stalgedeelte met potstalvulling omgeven door paalkuilen. Van het woongedeelte zijn geen sporen teruggevonden wat wellicht wijst op een constructie op bakstenen poeren. Uit dezelfde periode en dus horend tot dit erf, zijn meerdere kuilen, een palenrij en 3 plaggenwaterputten aangetroffen. Deze structuren bevatten aardewerk uit de 15de tot 17de eeuw. Het pollenonderzoek op de vulling van de waterputten wijst op de verbouwing graan (rogge, boekweit), tuinboon/erwt en de aanwezigheid van graasweiden, heidegebied, bosschages van eik, berk, iep, linde, walnoot, hazelaar, … op droge locaties en elzenstruwelen in natte delen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Bewoning ijzertijd

Datering: late ijzertijd (oosten), middenijzertijd
Typologie: erven, gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen, spijkers, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit de ijzertijd zijn 3 erven met telkens 2 op elkaar volgende huisplattegronden vastgesteld. Verspreid over het terrein lagen ook 44 spijkers. Verder zijn nog een kuil en een drietal palenrijen telkens in de nabijheid van een huisplattegrond waargenomen. De paalkuilen bevatten sterk gefragmenteerde scherven handgevormd aardewerk. 14C-dateringen op houtskoolstalen bevestigden de chronologische evolutie van de typologische huisplattegronden.

Erf en potstal nieuwe tijd

Datering: 15de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, potstallen, vaatwerk, waterputten
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, hout, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Potstal omgeven door paalkuilen. Geen sporen van woongebouw wellicht vanwege constructie op bastenen poeren. Meerdere kuilen en 3 plaggenwaterputten. Greppelsysteem. DEze sporen leverden meerdere aardewerkvondsten o.a. 1 scherf Maaslands wit aardewerk, grijs gedraaid aardewerk, oxyderend gebakken aardewerk en steengoed. Onderin de bouwvoor werden met metaaldetectie nog 7 stuks metaal gevonden oa. een musketkogel, een gesp, een heiligenhangertje en een knoopje.

Losse vondsten steentijd

Datering: mesolithicum, neolithicum
Typologie: werktuigen
Context: archeologische objecten
Materiaal: kwartsiet van Wommersom, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het betreft een bijlafslag van Haspengouwse vuursteen en een kling van Wommersom kwartsiet.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meierend [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980811 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.