waarneming

Borsbeek Lucien Hendrickxplein en de Robianostraat Deelzone I

archeologisch element
ID
980823
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980823

Beschrijving

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en het potentieel op aanwezigheid van steentijd artefactensites te onderzoeken, werd eerst een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek, bleek de kans op de aanwezigheid van nog intacte steentijd artefactensites klein. De aanwezigheid van een Bt-horizont wijst op het eerste gezicht wel op een goede bodembewaring, maar dergelijke horizonten kunnen vaak meters dik zijn geweest en de aanwezigheid van colluvium kan ook wijzen op erosie voorafgaand aan de afzetting van het colluvium. Om bij dergelijke gronden van een goede bewaring te spreken zou er ook een (restant van) een E-horizont aanwezig moeten zijn. Dit was hier echter niet het geval. De kans op het aantreffen van sporensites was nog wel aanwezig. Aansluitend op het landschappelijk booronderzoek werd vervolgens een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vier paalkuilen aangetroffen. De sporen dateren naar alle waarschijnlijkheid uit de nieuwe tijd - nieuwste tijd. Bodemkundig gezien is het terrein wel interessant gelegen. De profielen toonden duidelijk aan dat het terrein sterk beïnvloed is door de ligging van de Diepenbeek. Er werden een colluviumpakket aangetroffen, dat in het noorden van het projectgebied door het tertiair doorgedrongen is. De verwachte Bt-horizont uit het booronderzoek is op deze plaats volledig geërodeerd en het colluvium rust rechtstreeks op alluviale sterk schelphoudende grond. Er werden enkele losse vondsten gedaan tijdens het opschonen de sleuven en profielen.  


Auteurs :  Hertoghs, Sarah
Datum  :

Losse vondsten

Datering: late ijzertijd (oosten), late middeleeuwen, Vroeg-Romeinse tijd
Context: colluviale processen
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Borsbeek Lucien Hendrickxplein en de Robianostraat Deelzone I [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980823 (Geraadpleegd op )