waarneming

Lichterstraat

archeologisch element
ID
980839
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980839

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een industriegebouw werd na een positief proefsleuvenonderzoek een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Bijna alle sporen zijn gedateerd in de metaaltijden. Op de overgang van de late bronstijd naar de vroege ijzertijd werden vermoedelijk twee opeenvolgende erven ingericht. Deze bestonden telkens uit een hoofdgebouw met daarrond meerdere bijgebouwen en spiekers. Uit de latere fase van het erf (vroege ijzertijd) dateert eveneens een waterput die het erf van het nodige water kon voorzien. Een deel van het erf was waarschijnlijk afgebakend met een palissade. Het vondstmateriaal en de bouwtraditie bevestigen de 14C-analysen en plaatsen deze site in de late bronstijd en de vroege ijzertijd. Toen de waterput werd aangelegd in de vroege ijzertijd, was de site gelegen in een bosrijk landschap met voornamelijk heide, berk, eik en linde. Pollen van graan, grassen en kruidige vegetatie zijn ook aanwezig, maar in lage aantallen. Een onderzoek via fosfaatanalyse heeft twee zones in hoofdgebouw 1 gedetecteerd met verhoogde waarden. Deze wijzen mogelijk op een stalgedeelte en een ruimte voor voedselopslag, -bereiding en/of consumptie. Met dit idee is de woning te interpreteren als een woonstalhuis. De middeleeuwse sporen op het terrein bestaan uitsluitend uit greppels. Aardewerk hieruit suggereert een datering tussen de 13de en 15de eeuw. Het is een bewijs dat het landschap in deze fase opnieuw in cultuur werd gebracht en dienst deed als akkergebied. 


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Late bronstijd tot vroege ijzertijd

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalsporen, vaatwerk, vierpostenspijkers, waterputten, zespostenspijkers
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit deze periode dateren 9 kuilen, een waterput en een groot aantal paalsporen waarin meerdere structuren herkend zijn: 2 elkaar opvolgende hoofdgebouwen, 3 bijgebouwen, 2 zespostenspiekers, 10 vierpostenspiekers en een palenrij. De kuilen lagen verspreid over het terrein, ofwel individueel ofwel nabij 1 andere kuil. Ze zijn ondiep tot diep (125cm) met gelaagd profiel en bevatten eerder veel vondsten. De waterput reikte tot 135cm diep met onderaan een cirkelvormig vlechtwerk (55cm diam). Pollenanalyse en macrorestenonderzoek op de inhoud wijzen op een gesloten landschap en bosranden. Omdat slechts 3 soorten wilde plantenresten aanwezig waren volgde geen uitgebreidere analyse. De 14C-datering op het vlechtwerk resulteert in de vroege ijzertijd. Beide hoofdgebouwen hebben resp. een O-W (17 bij 3,3m, mogelijk 2-fasig, eenschepig met regelmatige palenkoppels) en een NO-ZW-oriëntering (10 bij 3m, eenschepig met regelmatige palenkoppels). Fosfaat en fosforanalyse binnen het eerste gebouw tonen hogere waarden aan binnen gebouw met concentraties tegen N wand (stalgedeelte?). Onder de bijgebouwen zijn 3 grotere bijgebouwen waarvan 2 tweeschepigt en 1 eenschepig, geteld alsook 2 zesposten-, 1 vijfposten- en 10 vierpostenspijkers. Verder is nog een palenrij van 4 palen aangetroffen met een NO-ZW oriëntatie. Ook 2 palenclusters zijn opgetekend waarin mogelijk structuren te herkennen zijn waaronder meerdere vierpostenstructuren die elkaar overlappen. Ronde de zone met spiekers is een mogelijke palissade(?) herkend: het betreft 2 zijden in een rechte hoek (29 bij 34m). De vondsten zijn eerder gering in aantal: meerdere natuurstenen (o.a. wetsteenfragment in zandsteen, fragment maalsteen in zandsteen, rolkei), handgevormd aardewerk (vnl. geglad, oorpotjes; minder besmeten; enkele randen met vinger/nagelindrukken; enkele met groevenversiering) en een spinsteen. De zeefstalen uit een paalspoor van het 1ste hoofdgebouw bevatten uitsluitend verkoolde graankorrels (171) meer bepaald bedekte gerst (best vertegenwoordigd), broodtarwe en eenkoorn en emmer. Er zijn in totaal 24 14C-dateringen uitgevoerd zowel op het vlechtwerk uit de waterput, een verkoolde graankorrel en houtskool. Op 3 onbruikbare, oudere dateringen na resulteren ze allemaal in de periode late bronstijd tot vroege ijzertijd.

Late middeleeuwen

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw, 15de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: greppels, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen uit de late middeleeuwen zijn eerder schaars. Het betreft enkele greppels in het centrale en noordelijk deel van het terrein. Deze zijn wellicht in verband te brengen met het in cultuur brengen van het terrein. Als vondsten zijn grijs aardewerk en een oor in Langerwehe steengoed te vermelden.

Prehistorie

Datering: steentijd
Context: archeologische objecten
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
3 silexartefacten (2 klingen en een afslag) wijzen op activiteiten van jagers-verzamelaars. Verder wijzen 3 14C-dateringen (houtskool) op activiteit in het laat-Neolithicum maar niet te bevestigen of dit menselijk was.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lichterstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980839 (Geraadpleegd op )