waarneming

IJzerenveld

archeologisch element
ID
980845
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980845

Beschrijving

Tijdens het onderzoek werd een opgraving uitgevoerd waarbij resten aan het licht gekomen zijn uit de metaaltijden, de middeleeuwen en de late middeleeuwen tot heden. De resten uit de metaaltijden zijn specifieker te dateren in de midden-ijzertijd. Het betreft hoofdzakelijk spiekers die wijzen op landbouwactiviteiten in de buurt. Daarnaast werden ook twee waterputten en een (water?)kuil gevonden. Misschien zijn ze aanwijzingen voor de aanwezigheid van bebouwing op het terrein of in de omgeving, maar dat blijft momenteel slechts hypothetisch. Uit de middeleeuwen werd een bootvormig woonstalgebouw gevonden en twee bijgebouwen. Deze zijn gedateerd in de periode van de 11de tot de 13de eeuw. Ze vormen de resten van een woonerf dat op het terrein aanwezig was. Andere structuren die tot dit woonerf behoren, zijn twee (water?)kuilen. Mogelijk zijn ook twee greppels die het woonerf in het zuiden flankeren hieraan gerelateerd (het materiaal uit deze greppels is echter overwegend jonger). Hun interpretatie is nog onzeker. Mogelijk markeren ze het verloop van een weg of zijn ze te interpreteren als erfafbakeningsgreppels. Uit een laatste fase uit de nieuwe tot nieuwste tijd dateren greppels, winningskuilen en paalsporen.  De greppels en paalsporen zijn te interpreteren als resten van perceelsindeling.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bewoning volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden, greppels, kuilen, spijkers, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het erf uit de volle middeleeuwen bestond uit een bootvormige boerderijplattegrond, een tweeschepig bijgebouw en een vierpostenspijker. Twee parallelle greppels met onbekende functie worden in verband gebracht met het hoofdgebouw alhoewel de vondsten in de vulling duidelijk jonger zijn (laat- tot postmiddeleeuws). Twee kuilen worden als waterkuilen geïnterpreteerd alhoewel zich geen sporen van stilstaand water aftekenen in het profiel en de kuilen dus ook een andere functie kunnen gehad hebben. De pollenmonsters uit beide kuilen tonen een halfopen landschap aan (els!) maar bevatten ook sporen van cultuurgewassen en typische akkeronkruiden.

Occupatie (midden) ijzertijd

Datering: middenijzertijd
Typologie: kuilen, paalsporen, vaatwerk, vierpostenspijkers, waterputten, zespostenspijkers
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen uit de ijzertijd omvatten de paalsporen van 20 spiekers, 1 kuil die door de opgravers als waterkuil geïnterpreteerd werd maar vanwege de afwezigheid van sliblagen evenzeer een andere functie kan toegewezen worden en 2 waterputten met resten van een houten beschoeiing bestaand uit paaltjes en planken. De dendrodateringen op de paaltjes bevestigen een datering in de midden ijzertijd. De 14C-datering op een tak uit de kuil omvat een ruimere periode tussen de vroege en de midden ijzertijd. Het aardewerk op de site lijkt eerder de datering in de midden ijzertijd te bevestigen. De pollenstalen geven een beeld van het landschap tijdens de occupatie. Het gaat om een halfopen tot bebost landschap met gras- en heidegebieden waarin wellicht vee graasde (mestschimmels). Verder zijn er weinig antropogene indicatoren alhoewel de macroresten uit de waterputten toch wijzen op de aanwezigheid van op een erf voorkomende plantensoorten. De aanwezigheid van de spiekers toont uiteraard menselijke activiteiten aan.

Sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: extractiekuilen, greppels, paalsporen, perceelsgrenzen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, glas, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De meest recente sporen omvatten greppels, zandwinningskuilen en paalsporen van recente perceelsafbakeningen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: IJzerenveld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980845 (Geraadpleegd op )