waarneming

Lichterstraat (fitnesscentrum)

archeologisch element
ID
980860
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980860

Beschrijving

Binnen het ruimere projectgebied waarvan het onderzoeksgebied deel uitmaakt, werd voorafgaand aan de uitgevoerde opgraving een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit toonde aan dat zich binnen het onderzoeksgebied en ook op de aangrenzende percelen sprake is van een vindplaats uit de metaaltijden, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Omdat de oppervlakte van het onderzoeksgebied kleiner was dan 3000 m² diende geen archeologienota bij de vergunningsaanvraag voor het bouwen van een fitness centrum gevoegd te worden. Omdat we reeds kennis hadden van het feit dat zich een relevante archeologische vindplaats op het terrein bevond, werd door het agentschap Onroerend Erfgoed geselecteerd voor opgraving met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen. Tijdens de uitgevoerde opgraving werden niet minder dan 19 gebouwstructuren aangetroffen. Het grootste deel daarvan omvat spiekers die gebruikt werden voor de opslag van landbouwproducten. Daarnaast werden ook de resten van vermoedelijk vier hoofdgebouwen gevonden, die aangeven dat hier een nederzetting gevestigd was. De hoofdgebouwen kennen een datering van de late ijzertijd tot de Romeinse periode (ca. 2de eeuw na Chr.). Van één hoofdgebouw dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat de plattegrond in werkelijkheid in de vroege middeleeuwen te dateren is. Dit is vooralsnog echter slechts een hypothese.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Nederzetting ijzertijd tot Romeinse periode

Datering: ijzertijd, late ijzertijd (oosten), Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalsporen, spijkers, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal zijn 18 gebouwplattegronden tot deze periode te rekenen meer bepaald 12 vierposten-, 3 zespostenspiekers en 1 hoofdgebouw met standgreppel, 1 eenschepig hoofdgebouw alsook een fragment van een 4de hoofdgebouw (mogelijk Oss-Ussen-type). Het gebouw met standgreppel is 14C gedateerd van het einde van de late ijzertijd tot de 2de eeuw na Chr.

Niet te dateren gebouwplattegrond

Typologie: gebouwplattegronden, greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het betreft een 9-posten gebouw waarvan een paalkuil oversneden wordt door een kuil die door 14C in de volle middeleeuwen gedateerd is. Dergelijke plattegronden zijn zowel uit de Romeinse periode als uit de (vroege) middeleeuwen gekend. Een greppel loopt parallel met deze plattegrond en dateeert mogelijk uit dezelfde periode.

Sporen uit de nieuwe en nieuwste tijden

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, wegen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit deze periode dateren het voormalig traject van de Lichterstraat voor deze rechtgetrokken werd in de 20ste eeuw, een gracht die deze weg flankeerde en meerdere drainagebuizen en greppels. Uit de aardhopen zijn meerdere metaaldetectievondsten afkomstig.

Volmiddeleeuwse kuil

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kuil met houtskoolpakket, oversnijdt een paalkuil van het niet te dateren gebouw. Een 14C-datering op de houtskool dateert deze kuil in de volle middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lichterstraat (fitnesscentrum) [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980860 (Geraadpleegd op )