waarneming

Gemeentestraat Minderhout

archeologisch element
ID
980864
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980864

Beschrijving

Tijdens het onderzoek werd een deel van een volmiddeleeuws woonerf blootgelegd. Binnen het opgravingsareaal konden ten minste vier hoofdgebouwplattegronden worden herkend. Enkele structuren oversneden elkaar en konden niet gelijktijdig in gebruik geweest zijn. Twee bijgebouwen en een waterput lijken eerder uit de metaaltijden of Romeinse tijd te stammen. De 4 O-W georiënteerde plattegronden lijken elkaar generatie na generatie opgevolgd te hebben. De waterputten liggen in deze fase langs de lange zijden van het huis. Dergelijke indeling lijkt overeen te komen met inplantingen afkomstig van sites uit het Maas-Demer-Schelde gebied in de periode 900-1125 n. Chr. Gebouwplattegrond 3 met een noord-zuidoriëntatie en de bijhorende waterput langs de korte zijde lijkt jonger want karakteriserend voor erfindelingen in de periode 1125-1250 n.Chr. In het noorden van het onderzoeksgebied wordt in verschillende kuilen een relatief groot aantal ijzerslakken gevonden. Dit wijst mogelijk op een ambachtelijke zone, er werd echter geen oven aangetroffen. Nochtans worden stukjes ovenwand geregistreerd op de slakken. De oven bevindt zich vermoedelijk net buiten het onderzoeksgebied. Binnen het aangetroffen middeleeuws aardewerk vertoont het importmateriaal de dominant categorie, waarbij Rijnlands roodbeschilderd, Zuid-Limburgs roodbeschilderd, witbakkend Maaslands aardewerk en Paffrath aardewerk herkend worden. Wat het aantal scherven
betreft, gaat het om een kleine, maar representatieve voor de periode hoeveelheid scherven. op landelijke sites uit de vroege en volle middeleeuwen is het vondstmateriaal vaak schaarser. Er werden vooral kookpotten herkend binnen het schervenmateriaal. Het leverde een datering op die zich situeert tussen de 10e en 12e eeuw. Het paleo-ecologisch onderzoek op stalen uit de waterputten wijst op de aanwezigheid van een zeer open landschap, akkers en gras- en heidevelden.  


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bewoning metaaltijden tot inheems Romeinse periode

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, paalsporen, vaatwerk, waterputten
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In vele van de volmiddeleeuwse sporen zijn scherven uit de metaaltijden en/of inheems Romeinse periode aangetroffen wat er op wijst dat het terrein ook in vroegere perioden bewoond is geweest. Structuren zijn niet herkend alhoewel 2 mogelijke gebouwplattegronden uit deze oudere periode zouden kunnen stammen. Een van de boomstamwaterputten werd ook als Romeins geïnterpreteerd alhoewel deze datering steunt op slechts 3 aardewerkscherven. Een randscherf lijkt op tekening echter eerder op een Karolingische kogelpot. Ook het type boomstamput is niet zo gebruikelijk in de inheems Romeinse periode.

Nieuwe tot nieuwste tijden

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen, bodemgebruik
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Meerdere recente greppels, sporen van beddenbouw en verstoringen door toedoen van de vroegere houtzagerij zijn geregistreerd. Meerdere metaaldetectievondsten uit deze perioden zijn verzameld.

Volmiddeleeuwse bewoning

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalsporen, spijkers, vaatwerk, waterputten
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werdern in totaal 15 gebouwplattegronden aangetroffen, zowel bootvormige hoofdgebouwen als bijgebouwen. De hoofdgebouwen lijken elkaar typologisch op te volgen wat bevestigd wordt door de 14C-dateringen. Tot elke fase hoort ook een boomstamwaterput. Sommige greppels lijken te wijzen op erfafbakeningen. Onder de kuilen zijn mestkuilen herkend. In andere kuilen zijn metaalslakken o.a. met een fragment van een ovenwand aangetroffen. Dit wijst op artisanale bedrijvigheid op het erf. De vondsten omvatten voornamelijk importaardewerk uit het Maas- en Rijnland. De pollenanalyse en het macrorestenonderzoek uit een van de waterputten wijst op een open landschap, de aanwezigheid van akkers met cultuurgewassen, gras- en heidevelden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentestraat Minderhout [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980864 (Geraadpleegd op )