waarneming

Provinciebaan

archeologisch element
ID
980883
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980883

Beschrijving

Bij het vooronderzoek werd een houtskoolmeiler aangetroffen. De 14C-datering (RICH-26297 – S54 vooronderzoek: 1964±25BP) leverde een datering op tussen 5 en 70 AD (68,2%) of tussen 40 BC en 90 AD (95,4%). De houtskoolbranderskuil is dus in de vroeg-Romeinse tijd te plaatsen, omstreeks de 1ste eeuw n.C. De houtskool bleek matig tot slecht geconserveerd. Er werden 100 fragmenten geselecteerd, en in alle gevallen was het mogelijk om het taxon te bepalen. Het betreft (100%) eik. 

De opgraving leverde een woonerf op uit de overgang van de Karolingische periode naar volle middeleeuwen (omstreeks 800-1000 AD), voornamelijk gedateerd op basis van een 14C-datering. Het aangetroffen vondstmateriaal en gebouwtypologie sluiten hierbij aan. Het erf is opgebouwd uit een hoofdgebouw (13 op 10m) met bijbouw.  

In de volle middeleeuwen, omstreeks 1000-1200 AD, werd een tweede hoofdgebouw opgericht dat merkelijk groter was (minimaal 21 bij 11m) waaraan een vierpalige spieker gekoppeld kan worden. In diezelfde periode was een waterkuil aanwezig. De bewaarde pollen laten toe om het landschap rond de nederzetting te reconstrueren. Opmerkelijk is de vondst van een haardkuil met verschillende smeedslakken, die aantonen dat ijzer verwerkt werd tot objecten op het woonerf.  

Verder werden nog een derde bijgebouw, verschillende kuilen en drie grachten die niet scherper dan de middeleeuwen gedateerd kunnen worden. De site werd na opgave verlaten en niet meer bewoond.  

Beide woonerven vertonen geen archeologisch zichtbare (bv. grachten, greppels, palenrijen, …) begrenzingen en lijkt eerder zwevend ingepland te zijn. De opbouw van de erven bestaat voornamelijk uit een hoofdgebouw met bijgebouw(en), enkele kuilen, een waterkuil voor het volmiddeleeuwse erf, en enkele parallelle grachten.   

De impact van de Eerste Wereldoorlog is duidelijk, gezien de vele bomkraters binnen het terrein.  

Pollen: concluderend kan gesteld worden dat het landschap nog vrij bebost was, met op de hogere drogere delen een gemengd eikenloofbos en op de lagere nattere zones elzenstruweel. Graslanden waren aanwezig in de lagere delen van het landschap, waarbij oevervegetatie langs greppels, grachten, beken of poelen aanwezig was. Akkeronkruiden geven een indicatie op akkerbouw in de omgeving, hoewel slechts één graanpollen werd aangetroffen. 


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bomkraters WO I

Datering: WO I
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Karolingisch woonerf

Datering: Karolingische periode
Typologie: ambachtelijke objecten, gebouwplattegronden, greppels
Materiaal: aardewerk, basalt, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Maalsteenfragment

Middeleeuwse sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), kuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Romeinse houtskoolmeiler

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: meilers
Materiaal: hout, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
C14-datering op uitgevoerd.

Woonerf volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: ambachtelijke objecten, gebouwplattegronden, waterkuilen
Materiaal: aardewerk, basalt, houtskool, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Maalsteenfragmenten, metaalslakken


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Provinciebaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980883 (Geraadpleegd op )