waarneming

Nederstenberg

archeologisch element
ID
980890
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980890

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6518
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een woonverkaveling met wegaanleg en een positief proefsleuvenonderzoek is binnen het projectgebied een zone geselecteerd waar een vlakdekkende opgraving is uitgevoerd. De oudste structuren op het terrein dateren in de volle middeleeuwen. Het gaat om een gedeeltelijk aangesneden hoofdgebouw. De zuidelijke lange wand bestaat uit zeker 3, mogelijk 4 palenkoppels. De vulling van twee paalsporen is onderzocht op verkoolde macroresten. In de vulling komen zowel resten van verschillende granen voor als van wilde planten. Er kunnen niet met zekerheid uitspraken gedaan worden over lokale verbouw van granen. De aanwezigheid van broodtarwe, gerst, rogge en mogelijk haver is wel vastgesteld. Op de nederzetting zijn een aantal grachten aangetroffen, die op basis van het vondstmateriaal niet nauwer dan de middeleeuwen gedateerd kunnen worden. Mogelijk horen deze grachten ook bij de sporen uit de volle middeleeuwen en is er sprake van erfafbakening. Een kuil en poel dateren in de late middeleeuwen. Het grootste deel van de aangetroffen sporen dateert in een recente periode. Het betreft paalsporen van recente afsluitingen, drainagegreppels en kuilen. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Bewoning volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, paalsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen van een fragmentair hoofdgebouw, een vierpostenspijker en de palenconcentratie van een vermoedelijk derde gebouw zijn geregistreerd. Twee paalkuilen van het hoofdgebouw zijn gedateerd op basis van 14C-datering op verkoolde graankorrels. Een van deze dateringen gaf een match met het teruggevonden aardewerk met name 10de eeuw. Het aardewerk omvatte zowel reducerend als oxyderend gebakken waar en is wellicht afkomstig van lokale productie. Onder de macroresten uit een van de paalkuilen bevonden zich verkoolde granen en akkeronkruiden.

Ongedateerd spoor

Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: hout
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een bundel takken ingegraven in de moederbodem blijft ongedateerd. Er is een bulkmonster bewaard maar niet gewaardeerd.

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, paalsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een aantal recente sporen verstoorden de archeologische sporen. Het gaat om paalsporen van een recente afrastering, drainagebuizen en vergraven zones.

Sporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen, poelen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit de laten middeleeuwen dateren een kuil en een poel. In beide sporen werden aardewerkfragmenten teruggevonden o.a. oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur, reducerend gebakken aardewerk en fragmenten van een vuurklok. Uit de poel zijn stalen genomen maar deze werden niet gewaardeerd.

Sporen uit de middeleeuwen algemeen

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels, vaatwerk
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie greppels zijn niet verder de dateren dan de middeleeuwen. Mogelijk zijn ze als erfbakeningen van de volmiddeleeuwse nederzetting te interpreteren. Het teruggevonden aardewerk liet een nauwkeurigere datering in de volle middeleeuwen echter niet toe.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nederstenberg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980890 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.