waarneming

Kiekendreef Bachte-Maria-Leerne

archeologisch element
ID
980897
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980897

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6519
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd een deel van de projectzone geselecteerd voor een vlakdekkend onderzoek. Het sporenbestand omvat een low-density site, waarbij een driebeukig hoofdgebouw en kuilen uit de midden-bronstijd A en zes bijgebouwen met onzekere datering zijn aangetroffen. De sporen manifesteren zich op een lichte helling waarbij de hogere delen onderhevig geweest zijn aan erosie waardoor hier enkel de diepe (en recente) sporen bewaard zijn gebleven. De opgraving leverde weinig vondsten op, met voornamelijk aardewerk en enkele silexvondsten. Ondanks het feit dat de 14C-dateringen tegenstrijdige resultaten opleverden, lijken de vondsten toch een datering in de middenbronstijd te staven, waarbij aangenomen mag worden dat er een bescheiden erf uit deze periode werd aangetroffen. Mogelijk zijn enkele bijgebouwen en ook de poelen jonger (resp. ijzertijd en vroeg-Romeins), dit op basis van de 14C-dateringen. Het is bovendien aannemelijk dat de site zich zowel in noordelijke als noordoostelijke richting kan verderzetten, richting de opgraving aan de Meirebeekstraat. Ook in zuidwestelijke richting, aan de overkant van de Kiekendreef, kan de site nog doorlopen. Ook het natuurwetenschappelijk onderzoek bracht enkele opvallende resultaten aan het licht, met onder meer de vroegste attestatie van pluimgierst en naakte gerst in België. De resultaten van de opgraving tonen bovendien aan dat zowel in noordwestelijke als noordoostelijke richting (richting de opgraving aan de Meirebeekstraat) nog archeologische zones aanwezig kunnen zijn. 


Bron: DE KREYGER F., GENBRUGGE S., VAN NUFFEL J., DE LOGI A. & HOORNE J. 2020: Bachte-Maria-Leerne - Kiekendreef. Eindverslag archeologische opgraving - maart 2018, DL&H-rapport 42, Adegem.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Woonerf midden bronstijd-A

Datering: middenbronstijd A
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het woonerf bestaat uit een driebeukig hoofdgebouw waarvan de typologie en het aardewerk duidelijk verwijst naar de midden bronstijd alhoewel de 14C-dateringen onderling tegenstrijdige dateringen geven, wellicht te wijten aan bioturbatie van de bodem. Tot dit woonerf behoren enkele kleinere bijgebouwen, meestal vierpostenspiekers, en enkele kuilen. Ook voor deze gebouwstructuren zijn de 14C-dateringen niet eenduidig.

jongere structuren?

Datering: ijzertijd, late ijzertijd (oosten), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: poelen, spijkers, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een aantal bijgebouwtjes lijken op basis van de 14C-dateringen te dateren in de late ijzertijd alhoewel ook intrusieve houtskool door bioturbatie mogelijk kan zijn. Twee poelen in noorden van het terrein zijn mogelijk vroeg-Romeins, dit eveneens op basis van 14C-dateringen en de vondst van een dakpan.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kiekendreef Bachte-Maria-Leerne [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980897 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.