waarneming

Kapellestraat

archeologisch element
ID
980905
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980905

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6541
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het onderzoek is het gevolg van de geplande verkaveling in de Kapellestraat te Wakken.

Tijdens de archeologische opgraving werden 380 sporen geregistreerd.

De meerderheid betreffen (paal)kuilen, grachten, greppels maar ook een kringgreppel, twee (drenk)poelen en een brandrestengraf werden aangetroffen. Aangezien deze sporen voornamelijk randstructuren betreffen, wordt vermoed dat de eigenlijke bewoningskern uit de Bronstijd tot late IJzertijd zich in de omgeving van en meer bepaald ten noorden van het plangebied bevindt. Het plangebied wordt verder nog doorkruist door greppels en grachten uit de Romeinse periode, middeleeuwen en postmiddeleeuwen. De enige bewoningssporen werden gesitueerd in de metaaltijden. Uit de Romeinse periode dateren enkel twee mogelijke drenkpoelen die duiden op het agrarisch karakter van de site. We kunnen dus stellen dat het plangebied sedert de Romeinse periode voornamelijk nog in gebruik was als akker- en weiland. 

Hoewel er enkele silexen werden aangetroffen, zijn er geen indicaties voor sporen uit de steentijden. 

Aan de hand van het natuurwetenschappelijk onderzoek kunnen we stellen dat de kringgreppel dateert uit de Midden-Bronstijd. 

Bronstijd/ijzertijd: In het noordelijk deel van het opgravingsterrein zijn meerdere palenclusters aangetroffen waarin een heleboel bijgebouwen te herkennen zijn. Hoogstwaarschijnlijk werd hierbij de rand van het erf aangesneden waarbij (het) hoofdgebouw(en) gezocht moet(en) worden direct ten noordoosten van de opgravingszone verder op de helling. De afbakening van het erf is moeilijk te achterhalen. 

Vroeg-Romeins brandrestengraf: De lichaamsdelen die het meest voorkomen zijn de diafysefragmenten. De crematie is goed tot zeer goed verbrand. Aan de hand van de postuur kon worden vastgesteld dat het individu volwassen is. De schedelnaad vergroeiing indiceert een leeftijd bij overlijden van 20-40 jaar. Er zijn geen geslachtskenmerken aangetroffen. 

Romeinse drenkpoelen: het pollenonderzoek zien men een overgang van een depressie met een dicht elzenbos eromheen naar een meer open situatie met betreden graslanden in de omgeving. Ten tijde van laag H2 ziet men een opener landschap met duidelijke aanwijzingen voor tred. Dit zou erop kunnen wijzen dat de graslanden werden begraasd en zouden een indicatie kunnen zijn voor het gebruik als drenkkuil. In de omgeving vond er vermoedelijk verwerking van graan plaats. 

Grachten uit middeleeuwen en post-middeleeuwen. De bomkrater is uit WO I. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bomkraters

Datering: WO I
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, glas, metaal
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Brandrestengraf

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het aardewerk betreft een buikige beker of pot uit gebronsd aardewerk.

Circulaire structuur

Datering: middenbronstijd
Typologie: kringgreppels
Context: grafheuvels
Materiaal: houtskool, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Door reconstructie op het grondplan kon een diameter berekend worden van circa 35m voor het cirkelvormig spoor. De ligging, op de valleirand van de Mandel, en de vormkenmerken van deze greppel zorgde er mede voor dat het spoor geïnterpreteerd kan worden als een kringgreppel van een grafheuvel. Aan de hand van het natuurwetenschappelijk onderzoek kan er gesteld worden dat de kringgreppel dateert uit de Midden-Bronstijd.

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten, werktuigen
Materiaal: natuursteen, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een klopper, een afslag en een schrabber.

Middeleeuwse sporen en vondsten

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Voornamelijk rood geglazuurd aardewerk.

Romeinse sporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, drenkpoelen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Sporen/vondsten brons- en ijzertijd

Datering: metaaltijden
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, drenkpoelen, gebouwplattegronden, greppels, paalkuilen, paalsporen
Context: erven, podzols
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Plattegronden van bijgebouwen. Mogelijks een achtpostenspieker, of twee vierpostenspiekers naast elkaar, drie zespostenspiekers, acht vierpostenspiekers en een achtpostenspieker. Ook werd in een paalkuil een vrij grote metaalslak aangetroffen. Voor de podzol kan er beter gesproken worden van een podzol in ontwikkeling of prepodzol.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kapellestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980905 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.