waarneming

Kasteel Berlare

archeologisch element
ID
980919
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980919

Beschrijving

Voorafgaand aan de nieuwe restauratiewerken dienen een aantal vooronderzoeken uitgevoerd te worden. Eén van deze vooronderzoeken betreft een archeologisch onderzoek bestaande uit enerzijds een geofysisch radaronderzoek en anderzijds de aanleg van inspectieputten. Toelating tot deze onderzoeken werd bekomen door een toelating voor archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen. Bedoeling van deze vooronderzoeken is algemeen een beter beeld te bekomen van de huidige toestand, teneinde de restauratieopties beter te kunnen definiëren. De resultaten hiervan worden gebruikt bij de opmaak van het restauratiedossier dat dan wordt voorgelegd aan Onroerend Erfgoed. De kennisvermeerdering na het geofysisch onderzoek bestaat uit het in kaart gebracht zijn van aanwezige ondergrondse structuren. Er konden diverse afwijkende, potentiële archeologische structuren en sporen worden aangeduid en afgebakend. De kennisvermeerdering van het archeologische vooronderzoek met ingreep in de bodem bestaat erin dat de diepte van de funderingen op de locaties van de inspectieputten (voor zover mogelijk) in kaart is gebracht. Daarnaast werd ook de opbouw van de aanwezige cultuurlagen geregistreerd. Er werden geen elementen ouder dan de nieuwe tijd teruggevonden. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Nieuwe tijd

Datering: 18de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: beerputten, funderingslagen, muurresten, ophogingslagen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Funderingen van de kasteelmuren in baksteen met zachte zandige kalkmortel, fundering van een gebogen muur, gewelf van een beerput. Huishoudelijk afval, voornamelijk aardewerk.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteel Berlare [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980919 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.