waarneming

Gitsestraat

archeologisch element
ID
980940
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980940

Beschrijving

In het noordelijke plangebied dateren de vroegste sporen uit de volle middeleeuwen. Het terrein werd op dit moment gebruikt als landbouwzone. Verschillende greppels vormen een gelijktijdig greppelsysteem, één daarvan watert mogelijk af in een poel. Deze poel lijkt gebruikt te zijn als veekuil. Pas in de nieuwe tijd loopt er een perceelsgreppel dwars door het plangebied deze heeft een andere oriëntatie dan de eerdere Middeleeuwse greppels. Er werden ook sporen aangetroffen van een militair kampement uit de 18de eeuw die waarschijnlijk gerelateerd kunnen worden aan de Spaanse of Oostenrijkse Successieoorlog.  Het jongste spoor binnen het plangebied is een munitiekuil uit WOI.

Het oudste spoor in het zuidelijke plangebied is een enkel kuiltje met een halve pot uit de ijzertijd. Van deze periode werden verder geen sporen aangetroffen.  

Op de overgang van de IJzertijd naar de Romeinse tijd heeft er intense houtskoolproductie plaatsgevonden binnen en rond het plangebied. Binnen het plangebied werden 14 houtskoolmeilers aangetroffen, deze werden ook veelvuldig aangetroffen bij het vooronderzoek en andere onderzoeken in de onmiddellijke omgeving. Er is dus een intense ontginning van het landschap geweest tijdens deze periode. 

Vervolgens werden er tot de vroege (volle?) middeleeuwen geen sporen meer aangetroffen. Uit deze periode dateert een enkel bijgebouw in het uiterste zuiden van het plangebied. Dit toont aan dat er in de directe omgeving van het plangebied middeleeuwse bewoning is geweest. Naast dit bijgebouw werden enkele greppels aangetroffen. In de volle middeleeuwen was het gebied in de omgeving van de poel nog vrij dicht bebost. In de omgeving kwamen gemengde eikenloofbossen voor. Op natte, voedselrijke gronden, zoals aan de oever van de poel, kwamen els, wilg en verschillende oeverplanten voor. Ondanks dat het gebied nog grotendeels bebost was, kwamen in de omgeving ook akkers en wat graslanden voor. Op de akkers werden granen, waaronder rogge, en vlas verbouwd.  

Tijdens de nieuwe tijd is het plangebied in gebruik als landbouwperceel, hiervan getuigen verschillende perceelsgreppels en een poel. In de nieuwe tijd was het landschap aanzienlijk opener geworden. De monsters uit de onderste invulling van poel 2 laten zien dat er nog wel wat bosschages in de omgeving voorkwamen, maar ten tijde van het bovenste monster was het gebied grotendeels ontbost. Het landschap bestond overwegend uit akkers en weilanden. Op de akkers werden granen, waaronder rogge en het schijngraan boekweit, verbouwd. Ook hennep werd mogelijk lokaal verbouwd. Opvallend is de afwezigheid van vlas in zowel de pollen- als de macrorestenmonsters uit poel 2.  

Er werden ook sporen aangetroffen van een militair kampement uit de 18de eeuw. In de noordelijke hoek van het plangebied werden enkele haardkuilen en kampvuren aangetroffen die waarschijnlijk gerelateerd kunnen worden aan de Spaanse of Oostenrijkse Successieoorlog.  

In dit deel van het terrein werden ook enkele bomkraters aangetroffen. Deze dateren uit de Eerste Wereldoorlog.  


Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  : 26-01-2021

Kuil vroege ijzertijd

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het spoor kon gedateerd worden aan de hand van een bijna compleet potje dat in de kuil aanwezig was.

Middeleeuwse sporen

Datering: 13de eeuw, Karolingische periode, volle middeleeuwen
Typologie: afwateringsgreppels, bijgebouwen, greppels, poelen, recreatieve objecten
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De poel ken geïnterpreteerd worden als een drinkplaats voor vee waarbij de zuidelijke uitloper een functie als inloopgreppel kan gehad hebben.
De vondst uit metaal is een mondharp uit een koperlegering. Het instrument is bijna volledig, enkel de centrale naald ontbreekt. Deze instrumenten komen voor vanaf de 13e eeuw.

Militair kamp

Datering: 18de eeuw
Typologie: haardkuilen, kleding en -accessoires, munten, perceelsgreppels, poelen, wapens en munitie
Context: militaire kampen
Materiaal: aardewerk, houtskool, metaal, pijpaarde
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De poel kan geïnterpreteerd worden als een drinkplaats voor vee. De haardkuilen en veldkeukens kunnen gelinkt worden aan de Spaanse of Oostenrijkse Successieoorlog. Het zou dan gaan om een tijdelijk kamp of verblijfplaats dat zich op enige afstand van het slagveld bevond. Uit de haardkuilen komen verschillende stukken pijpaarde. Een metalen schoengesp en musketkogels kunnen gelinkt worden aan de militaire aanwezigheid. Verder werd er een munt aangetroffen die ook in dezelfde periode te dateren is. Het gaat om een Maria-Theresia taler die te dateren is vanaf 1741.

Houtskoolmeilers

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verspreid over het plangebied zijn vijftien kuilen aangetroffen die zich laten typeren door een opvulling met veel en grote houtskoolbrokken. In de vulling van de kuilen zijn geen vondsten aangetroffen. Een datering werd geleverd door verschillende 14C-dateringen op de houtskoolresten.

Sporen WO I

Datering: WO I
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, munitiedepots
Materiaal: metaal
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden in een gebied van ca. 12x20 meter met de metaaldetector verschillende niet afgeschoten kogels aangetroffen. Deze deden vermoeden dat er mogelijk sprake was van een verploegd munitiedepot.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gitsestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980940 (Geraadpleegd op 15-05-2021)