waarneming

Woluwedal leemontginning zone 1

archeologisch element
ID
980990
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980990

Beschrijving

De geplande afgravingen zijn verspreid over een termijn van 1,5 jaar, waarbij de zone onderverdeeld wordt in vijf fases. De werken zullen starten in het noorden en in zuidelijke richting opschuiven. De leemwinning zal gebeuren tot op de onderliggende kalkhoudende leem en zal machinaal ontgonnen worden tot een diepte van max. 3 m. Eventueel aan te leggen werfwegen zullen na het verwijderen van de teelaarde tijdelijk verhard worden.

In eerste instantie werd een landschappelijk bodemonderzoek onder de vorm van boringen en proefputten uitgevoerd om de bodemopbouw en de gaafheid van het oorspronkelijk bodemprofiel (impact van het historisch landgebruik en erosie) na te gaan. In het onderzoeksgebied werd tijdens het landschappelijk bodemonderzoek de quartaire lemige moederbodem aangetroffen. Centraal en zuidoostelijk in het onderzoeksgebied werd op het plateau en de plateauranden een Bt-horizont aangetroffen onder de teelaarde van ca. 30 cm (Aba1-bodem) of onder een pakket colluvium (Abp-bodem). De oorspronkelijke bodemprofielen waren hier zeer goed bewaard met een dikke Bt-horizont en een diepe kalkgrens. In de overige delen van het onderzoeksgebied, gelegen op de steilere hellingen, werd al dan niet onder het colluvium de moederbodem aangetroffen op geringe diepte een (AbB of AbB(0)-bodem). De B-horizont was hier grotendeels verdwenen en de kalkrijke loess bevindt zich vrij dicht bij het oppervlak.

De bevindingen van het proefsleuvenonderzoek komen grotendeels overeen met de gegevens van het landschappelijk bodemonderzoek. Onder de bouwvoor en al dan niet onder het colluvium werd de moederbodem aangetroffen op geringe diepte een (AbB of AbB(0)-bodem). De B-horizont was hier grotendeels verdwenen en de kalkrijke loess bevindt zich vrij dicht bij het oppervlak. De oorspronkelijke bodem is bijgevolg zeer slecht bewaard.
Er werden tijdens de uitgevoerde onderzoeken geen archeologische sporen, noch vondsten aangetroffen. Zone 1 van het onderzoeksgebied heeft bijgevolg een lage archeologische waarde. Aangezien er geen (waardevolle) archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen in het onderzoeksgebied, heeft de geplande ruimtelijke ontwikkeling ook geen impact op het bodemarchief. Een vervolgonderzoek in zone 1 wordt dan ook niet als noodzakelijk geacht en zou niet tot kennisvermeerdering leiden.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  : 05-02-2021

Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woluwedal leemontginning zone 1 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980990 (Geraadpleegd op 18-06-2021)