waarneming

Herinrichting centrum

archeologisch element
ID
980999
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980999

Beschrijving

Het proefputtenonderzoek werd uitgevoerd op 13 maart 2020 om in te schatten in welke zones bij de herinrichting van het centrum verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Tijdens het onderzoek werden 12 sporen geregistreerd. De aangetroffen sporen zijn te relateren aan het vroegmoderne tot moderne stadsbeeld van Beringen en aan historisch gekende structuren.

Ter hoogte van de Sint-Pieters-Banden kerk werden sporen van het kerkhof, waaronder een bewaarde grafcontext en de fundering van de muur die het kerkhof afbakende vastgesteld. De aangetroffen kerkhoflaag en grafcontext zijn van een latere, (vroeg)moderne fase van het kerkhof. De oorsprong van de kerkhofmuur is onbekend, maar gaat vermoedelijk terug tot voor de 19de eeuw. Ter hoogte van het kruispunt Harmoniestraat-Koerselsesteenweg werden sporen van historische bebouwing en vermoedelijk de gedempte stadsgracht aangetroffen. De bebouwing kon niet verder gedetermineerd worden. Het is niet uitgesloten dat het een restant van de Koerselsepoort betreft. De gracht werd gedempt in 1821, de poort werd in dezelfde periode afgebroken. Ter hoogte van de Sint-Pieters-Bandenkerk en het pleintje aan de Harmoniestraat-Koerselsesteenweg werden sporen van bebouwing, begraving en vermoedelijk van de gedempte stadsgracht aangetroffen. Deze sporen waren allen van (vroeg)moderne oorsprong. Oudere resten zijn tevens niet uitgesloten.

Gezien de aard van de bodemingrepen en de context (stadscentrum) wordt gepleit voor een gecombineerde aanpak:

1. Ter hoogte van de kerk dient een archeologische opgraving uitgevoerd te worden. Deze bestaat uit een opgraving van één vlak op de maximale verstoringsdiepte. Binnen het onderzoeksgebied komt dit neer op een vlak onder de huidige straatfundering. Ter hoogte van het nieuwe tracé van de rioleringssleuf en de ingeplande boomkuil dient verder verdiept te worden tot op verstoringsdiepte met een buffer van ca. 30 cm. Voor de lagen die dieper liggen dan de geplande bodemingrepen wordt een in situ bewaring geadviseerd. Deze zone wordt afgebakend op basis van de historische cartografie, waarbij de afbakening van het kerkhof en de aangrenzende bebouwing, beiden minstens gedeeltelijk bewaard, als grens is aangenomen. Daarnaast is rekening gehouden met de gekende verstoringen. Zo zijn de zones die reeds afgegraven zijn ten westen van de kerk niet mee opgenomen in de afbakening. De opgravingsoppervlakte is 1856 m².

2. Ter hoogte van het kruispunt Koerselsesteenweg-Harmoniestraat is een opgraving vooraf niet mogelijk. Tevens kan men hier uitgaan van een slechtere bewaringstoestand gezien de grote hoeveelheid nutsleidingen in deze zone. Toch kunnen er nog relevante sporen aan het licht komen met een potentieel op kenniswinst. Hier wordt dus een werfbegeleiding geadviseerd, bestaande uit de archeologische opvolging van de opbraak, rioleringswerken en boomaanplanting. 

Het potentieel op kenniswinst bij verder onderzoek situeert zich ter hoogte van de opbouw van de stadsgracht en omwalling en de toegangspoort en van de kerk en het kerkhof.  


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Vroeg moderne stadsresten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (verdedigingselementen), kerkhoven, muurresten, ophogingslagen, poorten (verdedigingselementen)
Materiaal: aardewerk, glas, menselijk bot, metaal
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Beringen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herinrichting centrum [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980999 (Geraadpleegd op )